UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

 UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

LISTOPAD 2015 ROKU

 

 

 

 

Ogłoszenie!

Walne zabranie członków Koła Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach


       Zarząd Koła Terenowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy KP PSP W Wadowicach zaprasza na walne zebranie członków koła, które odbędzie się w dniu 30.11.2015 roku o godz. 15:00 w restauracji "Graniczna" w Wadowicach.

 

Zaproszenie

 

 

 

Jesienne kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych


      W dniu 18.11.2015 roku zakończyły się, prowadzone przez strażaków KP PSP Wadowice wraz z przedstawicielami niektórych urzędów miast i gmin oraz członkami Związku OSP RP,  kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego do działań ratowniczych.
      
Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1/ przygotowanie operacyjne jednostek do prowadzenia działań ratowniczych,

2/ stan techniczny, sprawność, konserwacja oraz utrzymanie pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, pożarniczego i sprzętu łączności, w tym m.in. aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających sprzęt do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

3/ stan techniczny, konserwacja oraz utrzymanie wyposażenia i środków ochrony osobistej, w tym również aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających to wyposażenie i środki ochrony osobistej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

4/ zabezpieczenie strażnic, pojazdów, sprzętu ratowniczego, pożarniczego, sprzętu łączności oraz środków ochrony osobistej a także stan przestrzegania w OSP warunków bhp,

5/ stan wyszkolenia i uprawnień członków OSP, w tym kompletność dokumentacji (m.in. stan okresowych badan lekarskich członków OSP, dokumenty kierowców OSP, świadectwa i zaświadczenia potwierdzające stan wyszkolenia pożarniczego),

6/ prowadzenie dokumentacji operacyjnej, technicznej oraz szkoleniowej OSP (m.in. książka pracy naczelnika lub równorzędna dokumentacja, ewidencja wyszkolenia OSP, druki kierującego działaniem ratowniczym, wyciąg z powiatowych danych radiowych, inna dokumentacja operacyjna).

       Po zakończeniu kontroli w każdej z jednostek, komisja przekazała przedstawicielom OSP swoje uwagi i spostrzeżenia a także sporządziła stosowną notatkę służbową zawierającą dane na temat przebiegu czynności kontrolnych oraz zalecenia związane z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Koziniec Centrum


       W dniu 17.11.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i mł. kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec Centrum. 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed remizę strażacką w Kozińcu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBARt 3,2/16 pod dowództwem dh. Marcelego Czechowicza polegały na ugaszeniu  pozorowanego pożaru składowiska odpadów drewnianych oraz obronie budynku gospodarczego i samochodów na pobliskim parkingu. W czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej strażacy PSP obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Koziniec Centrum otrzymała ocenę dobrą.

 

          

Tekst i foto: JK

 

 

"Odszedł na wieczną służbę"

       Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Honorowego Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy - Druha Wojciecha Koniecznego. Druh Wojciech był jednym z założycieli oraz wieloletnim członkiem OSP w Radoczy, a służąc bezinteresownie przez prawie siedemdziesiąt lat "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek", stanowił ogromny autorytet i wzór zarówno dla starszych, jak i młodszych wiekiem i stażem strażaków OSP. Jego społeczny dorobek, poczucie humoru oraz niezwykłe ciepło i szacunek jakim darzył ludzi na zawsze pozostanie w pamięci środowiska pożarniczego.       

       W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz całej załogi KP PSP składamy rodzinie oraz bliskim zmarłego a także członkom społeczności strażackiej z terenu gminy Tomice wyrazy głębokiego współczucia.

       Ceremonia pogrzebowa śp. Druha Wojciecha Koniecznego odbędzie się w dniu 13.11.2015 roku (piątek) o godz. 14:00 w kościele parafialnym w Radoczy.

 

 

Szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych


       W dniach 4.11.2015 roku (na bazie JRG Andrychów) oraz 6.11.1015 roku (na bazie JRG Wadowice) Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenia doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W trakcie szkoleń, w których udział wzięło łącznie 69 członków OSP, naczelnik wydziału ruchu drogowego KP Policji w Wadowicach - podinsp. Paweł Garzeł, oraz funkcjonariusze KP PSP w Wadowicach:  naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego - mł. bryg. Jacek Kolber, kierownik sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych - st. kpt. Marek Szydło i strażacy obu JRG przedstawili kierowcom OSP następującą tematykę:

- omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym,

- przypomnienie i omówienie wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się w szczególności do ruchu drogowego uprzywilejowanych pojazdów straży pożarnej, w tym również poruszania się tych pojazdów w kolumnach samochodowych,

- przypomnienie i omówienie wymagań oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,

- aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

              - sprawy bieżące związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu mechanicznego w OSP, w tym m.in. przygotowanie do okresu zimowego.

       W trakcie zajęć szkoleniowych prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników a także wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z omawianą tematyką.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Funkcjonariusze KP PSP Wadowice na grobach zmarłych kolegów-strażaków

       W Dniu Zadusznym 2.11.2015 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, funkcjonariusze KP PSP Wadowice odwiedzili mogiły spoczywających na kilku cmentarzach swoich kolegów-strażaków, którzy "odeszli na wieczną służbę". Wyrazem hołdu oddanego wszystkim zmarłym były obok zapalenia na grobach zniczy, także chwile modlitwy i zadumy oraz wspomnień z wielu lat wspólnej służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum