KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

                            

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami. 

Kliknij foto

 

UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady i informacje na temat zagrożeń związanych z zalegającym na dachach śniegiem. 

Kliknij foto

 

Kilka dodatkowych porad na okres zimowy: kliknij

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Projekt edukacyjny

dla dzieci i młodzieży

"Bezpieczny dom" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

GRUDZIEŃ 2017 ROKU

 

 

 

Spotkania strażaków KP PSP Wadowice z kadrą dydaktyczną placówek oświatowych z terenu powiatu wadowickiego


       W pierwszych dniach grudnia 2017 roku strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach rozpoczęli cykl spotkań z kadrą dydaktyczną placówek oświatowych z terenu powiatu wadowickiego. 

       Celem spotkań jest m.in. przypomnienie nauczycielom i uczniom podstawowych zasad zapobiegania oraz postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu, w tym szczególnie zagrożeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz wadami urządzeń grzewczych, pieców, kominów, przewodów wentylacyjnych, itp. a także zagrożeń związanych z silnymi mrozami, opadami śniegu i huraganowymi wiatrami. 

       W trakcie wygłaszanych prelekcji strażacy PSP propagują wśród słuchaczy wiedzę na temat programów i kampanii społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną, których celem jest ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz szerzenie wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

       W ramach spotkań funkcjonariusze KP PSP Wadowice przekazują każdej z odwiedzanych szkół kalendarze plakatowe PSP na 2018 rok zawierające m.in. cztery konkursy dla dzieci i młodzieży ogłoszone przez Komendanta Głównego PSP.

 

Więcej informacji na temat konkursu kalendarzowego KG PSP: otwórz

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

LISTOPAD 2017 ROKU

 

 

Ćwiczenia praktyczne strażaków PSP i członków OSP związane z doskonaleniem umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w warunkach zimowych


       W ostatnich dniach listopada 2017 roku strażacy jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, których głównym celem było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w warunkach zimowych.

 

Wadowice.

       W dniu 29.11.2017 roku zastępy JRG Wadowice i JRG Andrychów doskonaliły umiejętności praktyczne związane z ratowaniem osób z zamarzniętych akwenów. Ćwiczono dotarcie saniami lodowymi do poszkodowanego pod którym załamał się lód, ewakuację mężczyzny na brzeg, a także elementy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Targanice Górne.

       W dniu 30.11.2017 roku zastępy JRG Andrychów, JRG Wadowice oraz OSP Targanice Górne doskonaliły umiejętności praktyczne związane z ratowaniem osób w trudnych warunkach zimowych w terenie górzystym. Ćwiczono dotarcie do poszkodowanego terenowymi samochodami pożarniczymi oraz pojazdami ratowniczymi typu quad, jego ewakuację do miejsca oczekiwania zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego (aplikacyjnie), a także, podobnie jak w Wadowicach, elementy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

       Po zakończeniu obu ćwiczeń omówiono ich przebieg oraz wyciągnięto szereg wniosków, które mogą przyczynić się do optymalizacji przebiegu różnego rodzaju działań ratowniczych w trudnym terenie w warunkach zimowych. 

 

 

Tekst i foto: JK

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Druga edycja kampanii społecznej pod nazwą: "Czad i ogień - obudź czujność"

      

       W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” w dniu 27.11.2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

 

Więcej o kampanii można przeczytać na stronach internetowych:

 

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: otwórz

 

- Komendy Głównej PSP: otwórz

 

- Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie: otwórz

 

 

 

Nabór do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - aktualizacja

       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

przedstawia protokoły poszczególnych etapów zakończonego naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo na stanowisko starszego ratownika-kierowcy).

 

Protokół I etapu naboru - pobierz

 

Załącznik Nr 1 do protokołu I etapu naboru - pobierz

 

Protokół II etapu naboru - pobierz

 

Załącznik Nr 1 do protokołu II etapu naboru - pobierz

 

Protokół III etapu naboru - pobierz

 

Załącznik Nr 1 do protokołu III etapu naboru - pobierz

 

Załącznik Nr 2 do protokołu III etapu naboru - pobierz

 

Protokół IV etapu naboru - pobierz

 

 

Protokół V etapu naboru - pobierz

 

Załącznik Nr 1 do protokołu V etapu naboru - pobierz

 

 

Szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych


       W dniu 23.11.2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W trakcie szkolenia, w którym udział wzięło 37 członków OSP, naczelnik wydziału ruchu drogowego KP Policji w Wadowicach - podkom. Paweł Migdałek oraz funkcjonariusze KP PSP w Wadowicach (mł. bryg. Jacek Kolber, asp. Wojciech Dragan i st. ogn. Tomasz Kożuch) przedstawili kierowcom OSP następującą tematykę:

- omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym,

- przypomnienie i omówienie wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się w szczególności do ruchu drogowego uprzywilejowanych pojazdów straży pożarnej, w tym również poruszania się tych pojazdów w kolumnach samochodowych,

- przypomnienie i omówienie wymagań oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,

- aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

              - sprawy bieżące związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu mechanicznego w OSP, w tym m.in. przygotowanie do okresu zimowego.

       W trakcie zajęć szkoleniowych prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników a także wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Łękawica


       W dniu 16.11.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy. 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed remizę strażacką w Łękawicy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBM 2,5/15 pod dowództwem dh. Szymona Kruka polegały na ugaszeniu  pozorowanego pożaru powstałego na dachu budynku gospodarczego stojącego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu użyteczności publicznej. W czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej strażacy PSP obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Łękawica otrzymała ocenę pozytywną.

 

           

Tekst i foto: JK

 

 

Jesienne kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych


      W dniu 15.11.2017 roku zakończyły się, prowadzone przez strażaków KP PSP Wadowice wraz z przedstawicielami niektórych urzędów miast i gmin oraz członkami Związku OSP RP,  kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego do działań ratowniczych.
      
Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1/ przygotowanie operacyjne jednostek do prowadzenia działań ratowniczych,

2/ stan techniczny, sprawność, konserwacja oraz utrzymanie pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, pożarniczego i sprzętu łączności, w tym m.in. aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających sprzęt do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

3/ stan techniczny, konserwacja oraz utrzymanie wyposażenia i środków ochrony osobistej, w tym również aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających to wyposażenie i środki ochrony osobistej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

4/ zabezpieczenie strażnic, pojazdów, sprzętu ratowniczego, pożarniczego, sprzętu łączności oraz środków ochrony osobistej a także stan przestrzegania w OSP warunków bhp,

5/ stan wyszkolenia i uprawnień członków OSP, w tym kompletność dokumentacji (m.in. stan okresowych badan lekarskich członków OSP, dokumenty kierowców OSP, świadectwa i zaświadczenia potwierdzające stan wyszkolenia pożarniczego),

6/ prowadzenie dokumentacji operacyjnej, technicznej oraz szkoleniowej OSP (m.in. książka pracy naczelnika lub równorzędna dokumentacja, ewidencja wyszkolenia OSP, druki kierującego działaniem ratowniczym, wyciąg z powiatowych danych radiowych, inna dokumentacja operacyjna).

       Po zakończeniu kontroli w każdej z jednostek, komisja przekazała przedstawicielom OSP swoje uwagi i spostrzeżenia a także sporządziła stosowną notatkę służbową zawierającą dane na temat przebiegu czynności kontrolnych oraz zalecenia związane z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości.

 

  

Tekst i foto: JK

 

 

Udział delegacji KP PSP Wadowice w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

 

       W dniu 11 listopada 2017 roku strażacy KP PSP w Wadowicach uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

       Zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - mł. bryg. Wojciech Grzybczyk w asyście mł. bryg. Tomasza Kasperka i kpt. Łukasza Walczaka wziął udział w uroczystościach zorganizowanych w Wadowicach. Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele pw. św. Piotra Apostoła, po jej zakończeniu delegacje różnych instytucji, środowisk, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy przemaszerowali na ulicę Lwowską pod pomnik Żołnierzy 12. Pułku Piechoty, gdzie oddano hołd poległym i pomordowanym w walkach o niepodległość Polski.

       W obchodach Święta Niepodległości w Andrychowie uczestniczyli strażacy JRG Andrychów, którzy pod sztandarem jednostki wzięli udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Macieja Apostoła a następnie, wspólnie z członkami OSP oraz przedstawicielami innych formacji mundurowych, złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci żołnierzy Legionów Polskich Marszałka Józefa Piłsudskiego.

      

 

Wadowice

 

Andrychów

 

Tekst: JK

Foto: WadowiceOnline, MamNewsa

Z okazji Święta Niepodległości rusza kampania społeczna MSWiA promująca szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP

       Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

       MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

       Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic.

       W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

      W przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada miniprzewodnik promujący szacunek dla Flagi RP i Hymnu RP będzie rozdawany  kibicom przed meczem Polska - Urugwaj. Najważniejsze wskazówki zostaną wyświetlone ponad 50-tysięcznej publiczności na telebimach Stadionu PGE Narodowy. Informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych Polskiego Związku Piłki Nożnej trafią do ponad miliona fanów.

       Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń sportowych pomagają zwyciężać naszym zawodnikom. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

       Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy. 

 

Miniprzewodnik MSWIA "Biało-Czerwona i Hymn Polski" - czytaj

 

"Biało-Czerwona" czyli jak czcić barwy narodowe - czytaj

 

"Hymn Polski" czyli jak śpiewać z szacunkiem i bez błędów - czytaj

 

Spot "Biało-Czerwona" czyli jak czcić barwy narodowe - oglądaj

 

 

Funkcjonariusze KP PSP Wadowice na grobach zmarłych kolegów-strażaków

       W Dniu Zadusznym 2.11.2017 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, funkcjonariusze KP PSP Wadowice odwiedzili mogiły spoczywających na kilku cmentarzach swoich kolegów-strażaków, którzy "odeszli na wieczną służbę". Wyrazem hołdu oddanego wszystkim zmarłym były obok zapalenia na grobach zniczy, także chwile modlitwy i zadumy oraz wspomnień z wielu lat wspólnej służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum