UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami. 

Kliknij foto

 

 

UWAGA - BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE!

 

Wskazania dla organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - porady opracowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Kliknij foto

 

UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady i informacje na temat zagrożeń związanych z zalegającym na dachach śniegiem. 

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

STYCZEŃ 2016 ROKU

 

 

 

 

Ferie zimowe 2016 - akcja "Bezpieczne zimowisko  - otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w styczniu i lutym, w miesiącach w których uczniowie korzystają z ferii zimowych, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, o regułach postępowania w przypadku ich powstania a także sposobach udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- dowódca JRG Wadowice: 33 873-43-98,

- dowódca JRG Andrychów: 33 870-43-50 lub 33 875-65-34.      

 

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

GRUDZIEŃ 2015 ROKU

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Radocza


       W dniu 17.12.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i mł. kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy. 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed remizę strażacką w Radoczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBARt 3/24 pod dowództwem dh. st. asp. w st. spocz. Piotra Bilińskiego polegały na ugaszeniu  pozorowanego pożaru wewnętrznego w pomieszczeniu garażowym obiektu użyteczności publicznej po uprzednim wykonaniu dostępu do pomieszczeń przy użyciu hydraulicznego sprzętu ratowniczego. W czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej strażacy PSP obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań inspekcjonujący przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Radocza otrzymała ocenę dobrą.

 

          

Tekst i foto: JK

 

 

"Akademia Hipotermii" - projekt niesienia pomocy osobom poszkodowanym znajdującym w stanie hipotermii (wychłodzenia)


       KP PSP w Wadowicach informuje, że z inicjatywy specjalistów z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II został uruchomiony projekt skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ochotniczych straży pożarnych, którego celem jest "poprawa skuteczności leczenia, redukcji śmiertelności i inwalidztwa u osób z ciężką niewydolnością krążeniowo-oddechową wskutek nadmiernego wychłodzenia organizmu". 

       Realizacja przedsięwzięcia polega na zarejestrowaniu się na stronie internetowej "Akademii Hipotermii", wzięciu udziału w bezpłatnym szkoleniu za pośrednictwem platformy e-learningowej zakończonym uzyskaniem stosownego certyfikatu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat hipotermii i sposobów niesienia pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w stanie wychłodzenia.

       Warto dodać, że krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej - prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny przyznał 5 pkt. edukacyjnych za ukończenie wspomnianego szkolenia.

       KP PSP w Wadowicach apeluje do wszystkich Druhen i Druhów z terenu powiatu wadowickiego o aktywne włączenie się do opisanego projektu - szczegóły w załączonych pismach oraz na stronach internetowych Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie oraz "Akademii Hipotermii".

 

- pismo z KW PSP Kraków

- pismo z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego

 

- strona Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie otwórz

 

 

- strona do rejestracji w "Akademii Hipotermii" otwórz

 

         

Tekst: JK

 

 

 

LISTOPAD 2015 ROKU

 

Jesienne kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych


      W dniu 18.11.2015 roku zakończyły się, prowadzone przez strażaków KP PSP Wadowice wraz z przedstawicielami niektórych urzędów miast i gmin oraz członkami Związku OSP RP,  kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego do działań ratowniczych.
      
Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1/ przygotowanie operacyjne jednostek do prowadzenia działań ratowniczych,

2/ stan techniczny, sprawność, konserwacja oraz utrzymanie pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, pożarniczego i sprzętu łączności, w tym m.in. aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających sprzęt do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

3/ stan techniczny, konserwacja oraz utrzymanie wyposażenia i środków ochrony osobistej, w tym również aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających to wyposażenie i środki ochrony osobistej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

4/ zabezpieczenie strażnic, pojazdów, sprzętu ratowniczego, pożarniczego, sprzętu łączności oraz środków ochrony osobistej a także stan przestrzegania w OSP warunków bhp,

5/ stan wyszkolenia i uprawnień członków OSP, w tym kompletność dokumentacji (m.in. stan okresowych badan lekarskich członków OSP, dokumenty kierowców OSP, świadectwa i zaświadczenia potwierdzające stan wyszkolenia pożarniczego),

6/ prowadzenie dokumentacji operacyjnej, technicznej oraz szkoleniowej OSP (m.in. książka pracy naczelnika lub równorzędna dokumentacja, ewidencja wyszkolenia OSP, druki kierującego działaniem ratowniczym, wyciąg z powiatowych danych radiowych, inna dokumentacja operacyjna).

       Po zakończeniu kontroli w każdej z jednostek, komisja przekazała przedstawicielom OSP swoje uwagi i spostrzeżenia a także sporządziła stosowną notatkę służbową zawierającą dane na temat przebiegu czynności kontrolnych oraz zalecenia związane z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Koziniec Centrum


       W dniu 17.11.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i mł. kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec Centrum. 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed remizę strażacką w Kozińcu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBARt 3,2/16 pod dowództwem dh. Marcelego Czechowicza polegały na ugaszeniu  pozorowanego pożaru składowiska odpadów drewnianych oraz obronie budynku gospodarczego i samochodów na pobliskim parkingu. W czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej strażacy PSP obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Koziniec Centrum otrzymała ocenę dobrą.

 

          

Tekst i foto: JK

 

 

"Odszedł na wieczną służbę"

       Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Honorowego Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy - Druha Wojciecha Koniecznego. Druh Wojciech był jednym z założycieli oraz wieloletnim członkiem OSP w Radoczy, a służąc bezinteresownie przez prawie siedemdziesiąt lat "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek", stanowił ogromny autorytet i wzór zarówno dla starszych, jak i młodszych wiekiem i stażem strażaków OSP. Jego społeczny dorobek, poczucie humoru oraz niezwykłe ciepło i szacunek jakim darzył ludzi na zawsze pozostanie w pamięci środowiska pożarniczego.       

       W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz całej załogi KP PSP składamy rodzinie oraz bliskim zmarłego a także członkom społeczności strażackiej z terenu gminy Tomice wyrazy głębokiego współczucia.

       Ceremonia pogrzebowa śp. Druha Wojciecha Koniecznego odbędzie się w dniu 13.11.2015 roku (piątek) o godz. 14:00 w kościele parafialnym w Radoczy.

 

 

Szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych


       W dniach 4.11.2015 roku (na bazie JRG Andrychów) oraz 6.11.1015 roku (na bazie JRG Wadowice) Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenia doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W trakcie szkoleń, w których udział wzięło łącznie 69 członków OSP, naczelnik wydziału ruchu drogowego KP Policji w Wadowicach - podinsp. Paweł Garzeł, oraz funkcjonariusze KP PSP w Wadowicach:  naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego - mł. bryg. Jacek Kolber, kierownik sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych - st. kpt. Marek Szydło i strażacy obu JRG przedstawili kierowcom OSP następującą tematykę:

- omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym,

- przypomnienie i omówienie wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się w szczególności do ruchu drogowego uprzywilejowanych pojazdów straży pożarnej, w tym również poruszania się tych pojazdów w kolumnach samochodowych,

- przypomnienie i omówienie wymagań oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,

- aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

              - sprawy bieżące związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu mechanicznego w OSP, w tym m.in. przygotowanie do okresu zimowego.

       W trakcie zajęć szkoleniowych prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników a także wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z omawianą tematyką.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Funkcjonariusze KP PSP Wadowice na grobach zmarłych kolegów-strażaków

       W Dniu Zadusznym 2.11.2015 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, funkcjonariusze KP PSP Wadowice odwiedzili mogiły spoczywających na kilku cmentarzach swoich kolegów-strażaków, którzy "odeszli na wieczną służbę". Wyrazem hołdu oddanego wszystkim zmarłym były obok zapalenia na grobach zniczy, także chwile modlitwy i zadumy oraz wspomnień z wielu lat wspólnej służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum