UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!

Apel KP PSP Wadowice dotyczący wypalania traw.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

KWIECIEŃ 2015 ROKU

 

 

 

 

Powiatowe ćwiczenia aplikacyjne "Powódź 2015"

W dniu 22.04.2015 roku przeprowadzono powiatowe ćwiczenia aplikacyjne o nazwie "Powódź 2015", których tematem było współdziałanie podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z instytucjami i podmiotami wspierającymi ksr-g w czasie działań przeciwpowodziowych na terenie gmin Tomice i Spytkowice.

Celem ćwiczeń, w czasie których prowadzono pozorowane działania ratownicze w miejscowościach Woźniki i Miejsce było m.in.:

  - doskonalenie umiejętności prowadzenia i kierowania działaniami ratowniczymi oraz koordynacji działań ratowniczych przez sztab Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach,

   - doskonalenie systemów współdziałania i dowodzenia podległymi siłami i środkami a także pozostałymi służbami na miejscu akcji ratowniczej,

  - doskonalenie współdziałania służb ratowniczych z terenu powiatu wadowickiego,

   - sprawdzenie możliwości taktyczno-bojowych pojazdu typu SLDŁ z KW PSP Kraków.

        W ćwiczeniach, których przebieg obserwował przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Mirosław Trojan, uczestniczyli strażacy KP PSP Wadowice oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Urzędu Gminy w Tomicach, Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach.

           Warto dodać, że uczestnicy ćwiczeń wysłuchali prelekcji na temat "Wstępnej koncepcji systemu monitoringu powodziowego dla wybranych obszarów dorzecza górnej Wisły z uwzględnieniem terenu powiatu wadowickiego", przedstawionej przez prezesa firmy "RWD Prospect" Sp. z o.o. z Tarnowa - dr. Jana Reszetnika oraz zapoznali się wyposażeniem i możliwościami technicznymi samochodu typu SLDŁ z KW PSP Kraków.

           Z przebiegu ćwiczeń zostaną opracowane wnioski, które posłużą do doskonalenia procedur i form realizacji zadań ratowniczych oraz współpracy z podmiotami wspomagającymi ksr-g w czasie działań przeciwpowodziowych.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Szkolenie doskonalące dyżurnych operacyjnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach

W dniu 13.04.2015 roku na sali szkoleniowej JRG Wadowice przeprowadzono kolejne wielotematyczne szkolenie doskonalące dla dyżurnych operacyjnych. Tematyka zajęć szkoleniowych, w których uczestniczyli wszyscy dyżurni, prowadzonych przez strażaków codziennego rozkładu czasu służby wydziału operacyjnego KP PSP Wadowice, obejmowała następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie, omówienie i utrwalenie zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem SK KP PSP Wadowice, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach,

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony p-poż. do działań ratowniczych,

- powiadamianie o zdarzeniach innych podmiotów,

- współpracę z innymi podmiotami i służbami, np. SDM nr 1 w Krakowie, CPR w Krakowie, SK MKW PSP,

- powiadamianie o zdarzeniach komendanta powiatowego PSP i jego zastępcy, oficera operacyjnego i jego pomocnika, oficera prasowego,

- wdrożenie w SK KP PSP mechanizmu analizy informacji ze zdarzeń,

2. Podsumowanie przebiegu ostatnich inspekcji gotowości operacyjnej SK KP PSP Wadowice oraz omówienie wniosków i zaleceń z przedmiotowych inspekcji.

3. Przypomnienie i omówienie "Zasad wykorzystania i dysponowania samochodu typu SLDŁ do działań i ćwiczeń w województwie" opracowanych w KW PSP w Krakowie w grudniu 2014 roku.

4. Przedstawienie, przypomnienie i omówienie wytycznych z odpraw i narad służbowych organizowanych w I kwartale 2015 roku oraz pisemnych poleceń dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania stanowisk kierowania KM/KP PSP z terenu województwa małopolskiego.

5. Przypomnienie i omówienie zasad współpracy dyżurnego operacyjnego SK KP PSP z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz nieetatowym rzecznikiem (oficerem) prasowym KP PSP Wadowice.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Egzamin recertyfikacyjny dla strażaków KP PSP Wadowice z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

       W dniu 10.04.2015 roku w sali szkoleniowej JRG Wadowice odbył się egzamin recertyfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym udział wzięli strażacy KP PSP Wadowice. Zaliczenie egzaminu polegało na uzyskaniu pozytywnej oceny z indywidualnego pisemnego testu wiedzy z zakresu kpp oraz zaliczeniu grupowych ćwiczeń praktycznych z wybranych losowo zadań ratowniczych. 

       Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem bryg. lek. med. Jacka Niteckiego z KW PSP Kraków pozytywnie oceniła 18 strażaków KP PSP Wadowice, którzy uczestniczyli w egzaminie. 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Pomoc dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

       W dniu 19.03.2015 roku w Domu Strażaka w Paszkówce odbyło się spotkanie założycielskie i podpisanie aktu założenia Komitetu Społecznego "Pomoc dla Tomka", w którym uczestniczyli: komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak wraz z zastępcą - mł. bryg. Wojciechem Grzybczykiem,  wójt gminy Brzeźnica i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Brzeźnicy - dh Bogusław Antos, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Brzeźnicy - dh Mateusz Żukowski, komendant gminny Związku OSP RP w Brzeźnicy - dh Zdzisław Orgal, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce - dh Krzysztof Kucharczyk oraz pozostałymi członkowie Zarządu OSP Paszkówka.

       W skład komitetu, który uzgodnił szczegóły organizacyjne zawiązane z przeprowadzeniem akcji mającej na celu wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka z OSP Paszkówka, który uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie ćwiczeń w komorzy dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie, weszli:

1. dh Krzysztof Kucharczyk - przewodniczący,

2. dh Mateusz Żukowski - członek,

3. dh Zdzisław Orgal - członek.

    

O szczegółach akcji "Pomoc dla Tomka" czytaj poniżej:

 

1) Facebook - kliknij

 

2) Zator24 - kliknij

 

3) MamNewsa - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst: JK

 

 

Pomoc dla członka OSP Roczyny - Druha Mateusza!

       W związku z chorobą swojego kolegi Druha Mateusza Babika członkowie OSP Roczyny apelują o pomoc w zgromadzeniu odpowiedniej ilości krwi niezbędnej do kontynuacji procesu leczenia. 

 

O szczegółach akcji pomocy dla Druha Mateusza Babika czytaj poniżej:

 

1) Wadowice24 - kliknij

 

2) MamNewsa - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie akcji pomocy druhowi Mateuszowi Babikowi!

 

 

Tekst: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum