KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

                            

UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży "OGNIK" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

MAJ 2018 ROKU

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

       25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych).

       Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

       Proszę o zapoznanie się KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Stosowne KLAUZULE znajdują się również na stronach podmiotowych BIP oraz stronach internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych PSP. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - kontakt: 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2c, tel. 33 873-43-84, fax. 33 873-43-93, e-mail: kppspwadowice@straz.krakow.pl.

2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – kpt. Marta Szych-Florek; dane kontaktowe IOD: 34-134 Kraków, ul. Zarzecze 106, nr tel. 12 63-99-115, e-mail: iod@straz.krakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli obiektów związanych z działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.


6.
Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

"Odszedł na wieczną służbę"

       Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach z ogromnym smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci byłego długoletniego funkcjonariusza Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach i zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach st. asp. w st. spocz. Aleksandra Galasa.
       W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz wszystkich strażaków i pracowników cywilnych KP PSP w Wadowicach składamy rodzinie i bliskim zmarłego a także członkom społeczności strażackiej z terenu gminy Wadowice oraz całego powiatu wyrazy najgłębszego współczucia.

       Ceremonia pogrzebowa Świętej Pamięci st. asp. w st. spocz. Aleksandra Galasa odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku (sobota) w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Witanowicach oraz na cmentarzu parafialnym w Witanowicach:

- modlitwa różańcowa: godz. 14:30,

- msza św. żałobna: godz. 15:00,

- odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych na placu przed kościołem w Witanowicach o godz. 14:30.

 

 

 

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Wadowicach

 

       13 maja 2018 roku na terenie klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Wadowicach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Marek Polak, wicewojewoda małopolski Józef Gawron, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie dh Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh Marian Sołtysiewicz, starosta wadowicki Bartosz Kaliński i wicestarosta wadowicki Andrzej Górecki. Wśród gości obecni byli także członkowie Rady Powiatu Wadowickiego i Zarządu Powiatu Wadowickiego, komendanci miejscy/powiatowi PSP lub ich przedstawiciele, kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a także burmistrzowie i wójtowie lub ich reprezentanci oraz szefowie służb mundurowych: Policji, Wojska Polskiego i Służby Więziennej.

       Na uroczystość przybyli także emeryci i renciści pożarnictwa na czele z  prezesem wadowickiego koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP st. asp. w st. spocz. Kazimierzem Gurdkiemoraz prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni  Związku OSP RP oraz przedstawiciele duchowieństwa oraz różnych podmiotów, instytucji i firm, które wspierają działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wadowickim.

      Oprawę muzyczną zapewniły połączone siły członków orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni pod batutą kapelmistrza Jarosława Mitoraja.

     Po zakończonej mszy św. odprawionej w intencji wszystkich strażaków i pracowników cywilnych KP PSP Wadowice oraz członków OSP nastąpiła podniosła chwila złożenia meldunku wicewojewodzie małopolskiemu Józefowi Gawronowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Kasperka oraz podniesienia flagi państwowej, z wykorzystaniem podnośnika samochodowego, przy dźwiękach hymnu narodowego. Następnie  komendant powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak przywitał przybyłych na strażacki apel gości, funkcjonariuszy i członków OSP, gospodarzy obiektu a także przedstawił krótką charakterystykę oraz dokonania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, zwracając przy tym uwagę na rolę strażaków w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 100-lecie tych historycznych wydarzeń. Podziękował też za przekazanie do KP PSP w Wadowicach nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym na podwoziu marki Volvo.

       W dalszej części uroczystości najbardziej zasłużonych członków OSP i strażaków PSP uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi, a w uznaniu nienagannej służby licznej grupie funkcjonariuszy zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe.

       Oto wykaz odznaczonych strażaków Państwowej Straży Pożarnej:

1. "Złoty Krzyż Zasługi": mł. bryg. w st. spocz. Antoni Hutniczak.

2. Medal "Za Długoletnią Służbę":

- srebrny: ogn. Tomasz Paździor, mł. ogn. Rafał Galus, mł. ogn. Andrzej Ryłko,

- brązowy: mł. ogn. Sławomir Kensiak i mł. ogn. Andrzej Wróbel.

3. Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- srebrna: mł. bryg. Krzysztof Wądolny,

- brązowa: asp. Bogusław Matusiak, asp. sztab. Dariusz Dyrcz, asp. Łukasz Czwartek, asp. Szymon Ptaszek, mł. asp. Tadeusz Dębski.

    Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali następujący funkcjonariusze KP PSP Wadowice:

- do stopnia młodszego brygadiera: st. kpt. Piotr Kuźma,

- do stopnia starszego kapitana: kpt. Andrzej Wojnowski,

- do stopnia aspiranta sztabowego: st. asp. Mariusz Niemas,

- do stopnia starszego aspiranta: asp. Leszek Strojny,

- do stopnia aspiranta: mł. asp. Bogdan Suter,

- do stopnia starszego ogniomistrza: ogn. Zbigniew Hajost,

- do stopnia ogniomistrza: mł. ogn. Piotr Kusina, mł. ogn. Sławomir Srokosz,

- do stopnia młodszego ogniomistrza: st. sekc. Piotr Gracjasz, st. sekc. Bartłomiej Kachnic, st. sekc. Piotr Kwarciak, st. sekc. Marek Odrowąż, st. sekc. Karol Okręglicki, st. sekc. Aneta Rąpel, st. sekc. Łukasz Wawak,

- do starszego sekcyjnego: sekc. Łukasz Bereta, sekc. Gabriel Domasik, sekc. Janusz Guzdek, sekc. Michał Janicki, sekc. Andrzej Moskała, sekc. Sebastian Szczurkowski.

       Za wzorową postawę i osiągnięcia w realizacji zadań służbowych dyplomem specjalnym Komendanta Głównego PSP wyróżniony został mł. bryg. Mirosław Matusik.

     Należy zaznaczyć, że część wyróżnień i awansów została wręczona strażakom w czasie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 9 maja 2018 roku w Krakowie.

       Kolejnym doniosłym momentem uroczystości było przekazanie komendantowi powiatowemu PSP w Wadowicach nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym, którego dokonali wicewojewoda małopolski Józef Gawron i zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Bębenek.

       Warto wspomnieć, że  przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego, wzorem lat ubiegłych, wręczył także specjalną nagrodę dla wyróżniającego się w ostatnim roku strażaka, którą otrzymał st. asp. Krzysztof Kobielus a dodatkowo za zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz młodzieżowych drużyn pożarniczych wyróżnił także druha Antoniego Kwarciaka.

       W uznaniu zasług w działalności na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu powiatu wadowickiego Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak uhonorował pamiątkowymi dyplomami następujące osoby:

- dh Antoni Kwarciak,

- dh. Elżbieta Gałuszka,

- dh Mateusz Żukowski,

- dh mł. bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk,

- dh st. asp. Krzysztof Kobielus,

- dh Adam Kociołek,

- dh Franciszek Prokurat,

- dh Andrzej Strzeżoń,

- dh st. kpt. Marek Nowak,

- dh Tadeusz Chrostek,

- mł. bryg. Jacek Kolber

a w uznaniu zasług w działalności na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu powiatu wadowickiego, a także wzorową współpracę z KP PSP w Wadowicach wyróżnił pamiątkowymi dyplomami niżej wymienione druhny i druhów:

- dh Marek Lenart,

- dh. Alicja Lenart,

- dh Grzegorz Antos,

- dh Aleksander Makówka,

- dh Stanisław Mika.

       Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak za wzorową współpracę z KP PSP w Wadowicach oraz organizację akcji honorowego krwiodawstwa wśród strażaków na terenie powiatu uhonorował pamiątkowymi dyplomami druhów: Janusza Ciężadlika i Marka Kwaśnicę.

       Dodatkowo, związku z obchodzonym w naszym kraju jubileuszem 100 rocznicy odzyskania niepodległości, starosta wadowicki Bartosz Kaliński w uznaniu wzorowej wieloletniej działalności na rzecz bezpieczeństwa uhonorował pamiątkowymi medalami następujące jednostki OSP z terenu powiatu wadowickiego, które funkcjonują ponad 100 lat:

- z gminy Andrychów: OSP Andrychów, OSP Inwałd, OSP Roczyny, OSP Rzyki, OSP Targanice Dolne, OSP Zagórnik,

- z gminy Brzeźnica: OSP Brzezinka, OSP Marcyporęba, OSP Paszkówka,

- z gminy Kalwaria Zebrzydowska: OSP Brody, OSP Przytkowice, OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Leńcze,

- z gminy Lanckorona: OSP Izdebnik, OSP Lanckorona,

- z gminy Mucharz: OSP Skawce,

- z gminy Spytkowice: OSP Spytkowice,

- z gminy Wadowice: OSP Chocznia, OSP Jaroszowice, OSP Wadowice,

- z gminy Wieprz: OSP Frydrychowice, OSP Gierałtowice, OSP Wieprz, OSP Przybradz.

       Na zakończenie goście w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na ogromną złożoność i różnorodność zagrożeń, do likwidacji których wzywana jest obecnie straż pożarna i na znaczący wzrost liczby tych zagrożeń w ostatnich latach, a także na szereg niebezpieczeństw, jakie czyhają na strażaków każdego dnia ich odpowiedzialnej służby. Nie zapomnieli też o podkreśleniu roli strażaków w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podziękowali też członkom OSP oraz strażakom PSP za ogromny wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego, złożyli też wszystkim strażakom najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 

       Na ręce komendanta powiatowego PSP w Wadowicach złożono z okazji Dnia Strażaka wiązanki kwiatów oraz szereg okolicznościowych adresów a ten wyjątkowy dzień zakończył się spotkaniem integracyjnym przy tradycyjnej strażackiej grochówce.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

 

 

Życzenia prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z okazji Dnia Strażaka

       W załączeniu zamieszczamy życzenia z okazji Dnia Strażaka wystosowane przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Treść listu - otwórz

 

 

Życzenia komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka

       W załączeniu zamieszczamy życzenia z okazji Dnia Strażaka wystosowane przez komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego do strażaków i pracowników ochrony przeciwpożarowej oraz weteranów i seniorów zawodowej  i społecznej służby pożarniczej.

Treść listu - otwórz

 

 

Życzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka

       W załączeniu zamieszczamy życzenia z okazji Dnia Strażaka wystosowane przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Treść listu - otwórz

 

 

Życzenia sekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

       W załączeniu zamieszczamy życzenia z okazji Dnia Strażaka wystosowane przez sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej a także do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych.

Treść listu i nagranie filmowe - otwórz

 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

       2 maja 2018 roku, jak co roku, strażacy KP PSP Wadowice w sposób szczególny uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach o godz. 7.30 w obu jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP powiatu wadowickiego odbyły się uroczyste apele w ramach zmiany służby, w czasie których poczty flagowe przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnęły flagi państwowe ma maszty. Podczas uroczystości odczytano okolicznościowy list komendanta głównego PSP skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP. Podniosły nastrój tego dnia podkreślała obecność na apelach, obok kadry kierowniczej i dowódczej KP PSP Wadowice oraz strażaków zmian służbowych JRG, także pokaźna liczba zaproszonych gości, wśród których byli starosta wadowicki Bartosz Kaliński wra z kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach mjr. rez. Jerzym Śniegowskim, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach:  zastępca komendanta powiatowego Policji mł. insp. Robert Michna,  zastępca komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie nadkom. Sławomir Urbanowski, przedstawiciel Wydziału Prewencji KP Policji asp. sztab. Marek Skoczylas, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach mjr Zbigniew Zadora oraz ratownicy medyczni Działu Pomocy Doraźnej ZZOZ w Wadowicach.       
       Po uroczystych zmianach służby w obu jednostkach przeprowadzono prelekcje, których celem było przypomnienie funkcjonariuszom historii symboli narodowych Rzeczpospolitej Polskiej: hymnu, godła oraz flagi.

 

       List komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP z okazji Dnia Flagi RP.

Treść listu - otwórz

 

    

    

 

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wadowicach

 

 

KWIECIEŃ 2018 ROKU

 

Udział strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach w X Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Motoserce 2018"

       28 kwietnia 2018 roku strażacy KP PSP Wadowice wzięli udział  w IX Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Motoserce 2018" zorganizowanej na wadowickim Placu Jana Pawła II przez Klub Motocyklowy "Grey Wolves F.G." oraz Klub Motocyklowy Strażaków "Riders of Flames". W ramach imprezy organizatorzy przeprowadzili akcję krwiodawstwa - na uczestników akcji czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez wielu sponsorów i darczyńców. Mimo doskwierającego upału, zgromadzona publiczność mogła podziwiać wiele modeli motocykli a także oklaskiwać dziecięcych artystów.
       W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej ograniczenia liczby ofiar pożarów mieszkań, w tym ofiar tlenku węgla pod nazwą "Czad i ogień - obudź czujność" a także programu "Stop pożarom traw" w akcję "Motoserce 2018" czynnie włączyła się także duża grupa strażaków KP PSP Wadowice.
       Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej umożliwili dzieciom i dorosłym zapoznanie się z wyposażeniem nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego, prezentowali zasady użytkowania i zalety różnego typu czujek tlenku węgla, przedstawiali zagrożenia związane z czadem oraz sposoby ich unikania. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez strażaków dla dzieci i rodziców były zawody zręcznościowe polegające na strącaniu kręgli strumieniem wody przy wykorzystaniu hydronetki. Tradycyjnie już, największym powodzeniem cieszyły się niezwykle widowiskowe pokazy sposobów gaszenia pożarów tłuszczów okraszone fachowym komentarzem strażaków.

Warto dodać, że wszyscy chętni, zarówno dorośli jak i dzieci, mogli obejrzeć również pojazdy ratowniczo-gaśnicze prezentowane przez członków ochotniczych straży pożarnych z Choczni i Wysokiej a także skorzystać również z wiedzy i umiejętności ratowników z OSP w Wadowicach, którzy prowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

Zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber i mł. bryg. Krzysztof Cieciak (KP PSP w Wadowicach)

 

 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych "Kalwaria Zebrzydowska 2018" 

       22 kwietnia 2018 roku na stadionie sportowym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzono IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego, w których udział wzięło 27 drużyn.

Komisję sędziowską, której zadaniem była ocena poprawności oraz szybkości wykonania zadań przez startujące drużyny, składającą się ze strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz członków OSP z terenu powiatu, powołał Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - sędzią głównym zawodów był asp. Leszek Strojny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wadowicach.  
       Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

- w grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców w wieku 10-16 lat: bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe,

- w grupie C – kobiet oraz grupie A - mężczyzn: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe.

 

     Wyniki:

     Grupa MDP dziewcząt w wieku 10-16 lat:

1. OSP Przytkowice - 1045,41 pkt.

2. OSP Stanisław Dolny – 1025,70 pkt.

3. OSP Lgota – 1015,24 pkt.

4. OSP Spytkowice - 958,20 pkt.

5. OSP Łączany - 81,20 pkt.

     Grupa MDP chłopców w wieku 10-16 lat:

1. OSP Przytkowice - 1040,01 pkt.

2. OSP Marcyporęba - 1035,31 pkt.

3. OSP Jaszczurowa - 1024,88 pkt.

4. OSP Stanisław Dolny - 1016,90 pkt.

5. OSP Witanowice - 1015,39 pkt.

6. OSP Wieprz - 1006,34 pkt.

7. OSP Łękawica - 979,50 pkt.

8. OSP Targanice Dolne - 946,52 pkt.

9. OSP Bachowice – 943,37 pkt.

     Grupa kobiet (C):

1. OSP Przytkowice – 121,29 pkt.

2. OSP Witanowice - 132,66 pkt.

3. OSP Roczyny - 133,05 pkt.

    Grupa mężczyzn (A):

1. OSP Przytkowice - 93,00 pkt.

2. OSP Targanice Dolne - 98,94 pkt.

3. OSP Witanowice - 107,01 pkt.

4. OSP Marcyporęba - 110,99 pkt.

5. OSP Lanckorona - 113,81 pkt.

6. OSP Nidek - 114,48 pkt.

7. OSP Bachowice - 127,96 pkt.

8. OSP Jaszczurowa - 131,14 pkt.

9. OSP Ponikiew - 136,91 pkt.

10. OSP Zebrzydowice - 163,08 pkt.

 

       Pamiątkowe dyplomy, puchary a także promesy na zakup sprzętu pożarniczego ufundowane przez Zarząd Powiatu Wadowickiego wręczyli uczestnikom zawodów: starosta wadowicki Bartosz Kaliński, wicestarosta wadowicki Andrzej Górecki, zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie i jednocześnie skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach druh Antoni Kwarciak.

       Dodatkowe wyróżnienia w postaci dyplomów oraz wydawnictw książkowych dla najmłodszej zawodniczki (dh. Magdalena Starowicz z OSP Lgota), najmłodszego zawodnika (dh Kacper Stańczyk z OSP Bachowice) oraz najstarszego zawodnika (dh Fryderyk Rudecki z OSP Przytkowice) ufundował i wręczył poseł na Sejm RP Józef Brynkus.

       Warto wspomnieć, że zmagania zawodniczek i zawodników, którym towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry dętej z OSP Przytkowice, obserwowała liczna grupa kibiców i sympatyków pożarnictwa z terenu powiatu a także spore grono zaproszonych gości, wśród których oprócz wręczających nagrody, obecni byli m.in.: poseł na Sejm RP Marek Polak, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Paweł Sejmej, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh Marian Sołtysiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh Józef Cholewka a także reprezentanci  Zarządu Powiatu Wadowickiego i Rady Powiatu Wadowickiego, burmistrzowie miast i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele, funkcjonariusze Policji a także prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP i komendanci miejscy/gminni OSP.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

Zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach), dh Grzegorz Świątek (OSP w Kleczy)

 

 

Niebezpieczna substancja w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie


       18 kwietnia 2018 r. do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie mieszkanka miasta przywiozła w 5-litrowym pojemniku nieznaną substancję, twierdząc że z pewnością jest niebezpieczna i może to być nitrogliceryna.
W zawiązku z powyższą informacją, strażacy podjęli działania mające na celu zabezpieczenie substancji. W ramach tych działań ewakuowano osoby z terenu JRG wraz ze stacjonującymi w niej zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wydzielono strefę zagrożenia a pojazd, w którym znajdował się pojemnik z substancją zabezpieczono przed wzrostem temperatury poprzez schładzanie go prądami gaśniczymi wody. W trakcie dalszych działań ewakuowano kolejnych 28 osób z pobliskich obiektów oraz wezwano na miejsce samochód rozpoznania chemicznego ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6”.
       Kierujący działaniem ratowniczym powołał sztab w celu skoordynowania działań pomiędzy służbami oraz przeprowadzenia konsultacji ze specjalistami z zakresu chemii. Wypracowany przez sztab akcji sposób postępowania polegał na podjęciu pojemnika przez samodzielny pododdział antyterrorystyczny policji i przetransportowaniu go w beczce balistycznej na teren poligonu w Krakowie w celu zutylizowania.
       Przybyli na miejsce funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w asyście strażaków oraz zespołu ratownictwa medycznego przemieścili zbiornik z pojazdu do beczki balistycznej i zgodnie z założeniami przetransportowali go w konwoju na teren poligonu w Krakowie.

 

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Kasperek (KP PSP Wadowice)

Zdjęcia: mł. kpt. Łukasz Sopicki (KP PSP Wadowice)

 

 

Wypadek samochodowy we Frydrychowicach

       16 kwietnia 2018 r. dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach otrzymał zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego, który wjechał pod most.

       Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej okazało się, że samochód osobowy marki Opel Astra wypadł z drogi i uderzył dachem w boczną ścianę betonowego mostku, stanowiącego dojazd do posesji. Z relacji świadka zdarzenia wynikało, że pojazdem podróżowały trzy osoby. Ze względu na brak możliwości bezpośredniego  dotarcia do pojazdu w celu wykonania dostępu do poszkodowanych, samochód został odsunięty od mostku. Dwaj poszkodowani mężczyźni w wieku 19 i 21 lat znajdowali się wewnątrz pojazdu, natomiast kobieta w wieku 17 lat - pod samochodem. Po wyciągnięciu kobiety zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego wspólnie ze strażakami rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, równocześnie strażacy wykonali dostęp do zakleszczonych mężczyzn. Poszkodowana kobieta została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon obydwóch mężczyzn.

       W akcji trwającej około 3,5 godziny oprócz jednostek PSP brały udział zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej we Frydrychowicach.

 

 

 

Opracowanie: st. kpt. Marek Nowak (KP PSP Wadowice)

Zdjęcia: st. kpt. Łukasz Drylski i mł. kpt. Jacek Kubera (KP PSP Wadowice)

 

 

Podsumowanie szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu wadowickiego w I kwartale 2018 roku

       W I kwartale 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła 4 szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych, które odbyły się zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku:

a) 2 szkolenia podstawowe strażaka-ratownika OSP, które ukończyło 50 członków OSP, w tym 4 kobiety (23 strażaków z OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i 27 strażaków z pozostałych OSP),

b) 2 szkolenia dowódców OSP, które ukończyło 30 członków OSP, w tym 5 kobiet (23 strażaków z OSP z KSRG i 7 strażaków z pozostałych OSP).

       Ogółem zaświadczenia ukończenia szkoleń kursowych OSP przeprowadzonych w I kwartale 2018 roku przez KP PSP Wadowice otrzymało 80 absolwentów.

       Należy dodać, że tym okresie KP PSP Wadowice zorganizowała i przeprowadziła także kilka szkoleń doskonalących dla członków OSP:

a) roczna odprawa szkoleniowa dla prezesów zarządów miejskich/gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, komendantów miejskich/gminnych Związku OSP RP, prezesów zarządów OSP i naczelników OSP, w której uczestniczyło 73 druhen i druhów,

b) 3 szkolenia doskonalące dla członków OSP z zakresu eksploatacji defibrylatorów AED, w których udział wzięło łącznie 37 członków OSP.  

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP Wadowice)

 

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum