UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

KWIECIEŃ 2016 ROKU

 

 

 

 

Udział sił i środków KP PSP Wadowice oraz OSP Witanowice w ćwiczeniach praktycznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach

       W dniu 27.04.2016 roku strażacy KP PSP Wadowice oraz członkowie OSP Witanowice uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych w obiektach Starostwa Powiatowego w Wadowicach. W ćwiczeniach wzięli udział także pracownicy Starostwa Powiatowego, w tym również przedstawiciele głównego organizatora ćwiczeń - Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych a także funkcjonariusze KP Policji w Wadowicach.   

      Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz dwóch podstawowych epizodów praktycznych:

- pierwszego, rozpoczętego po otrzymaniu ostrzeżenia o podłożeniu w obiekcie ładunku wybuchowego, polegającego na ewakuacji wszystkich pracowników oraz petentów przebywających w budynku głównym przy ulicy Batorego zarządzonej przez wicestarostę wadowickiego, przeszukaniu pomieszczeń przez funkcjonariuszy KP Policji specjalizujących w się tzw. rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez siły i środki wydziału ruchu drogowego KP Policji i KP PSP Wadowice,

- drugiego, rozpoczętego po zauważeniu pożaru, polegającego na ewakuacji wszystkich pracowników oraz interesantów znajdujących się w drugim obiekcie przy ulicy Mickiewicza Batorego zarządzonej przez kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przeszukaniu pomieszczeń oraz ugaszeniu pożaru przez strażaków KP PSP Wadowice i członków OSP Witanowice a także zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przez siły i środki KP PSP Wadowice i wydziału ruchu drogowego KP Policji.

       Dodatkowo, w ramach części praktycznej ćwiczeń, dokonano sprawdzenia funkcjonowania awaryjnego zasilania w energię elektryczną budynku przy ulicy Batorego przy wykorzystaniu przewoźnego agregatu prądotwórczego dostarczonego na miejsce przez strażaków KP PSP Wadowice.

       Po zrealizowaniu wszystkich epizodów, ćwiczenia zostały omówione i podsumowane - zarówno wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, jak i przedstawiciele podmiotów biorących udział w pozorowanych zdarzeniach, pozytywnie ocenili przebieg oraz skuteczność podjętych działań.

 

 

    

Tekst: JK

Foto: JK, Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w szkoleniu doskonalącym z zakresu ceremoniału pożarniczego dla dowódców uroczystości, pocztów sztandarowych oraz pocztów flagowych z komend miejskich/ powiatowych PSP województwa małopolskiego

W dniu 14.04.2016 roku w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie przeprowadzono szkolenie doskonalące z zakresu ceremoniału pożarniczego dla dowódców uroczystości, pocztów sztandarowych oraz pocztów flagowych z komend miejskich i powiatowych PSP województwa małopolskiego, w którym uczestniczyli wytypowani strażacy JRG Wadowice i JRG Andrychów na czele z dowódcą tzw. małopolskiej kompanii honorowej PSP - st. kpt. Tomaszem Kasperkiem.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia uczestnicy zajęć ze wszystkich KM/KP PSP z terenu Małopolski pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy PSP ćwiczyli wykonywanie różnego typu elementów musztry indywidualnej oraz zespołowej składających się na ceremoniał pożarniczy.

 

 

Tekst: JK

Foto: mł. bryg. G. Cegła

 

 

"Odszedł na wieczną służbę"

       Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach z ogromnym smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci niezwykle zasłużonego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, członka Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, inicjatora budowy remizy strażackiej w Woźnikach - Druha Jana Matyjasika.  

       W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz całej załogi KP PSP Wadowice łącząc się w żalu, składamy rodzinie oraz bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

       Ceremonia pogrzebowa śp. Druha Jana Matyjasika odbędzie się w dniu 22.04.2016 roku (piątek) o godz. 16:00 w kościele parafialnym w Woźnikach.

 

Tekst: JK

 

 

Ćwiczenia sił i środków KP PSP Wadowice oraz OSP Radocza w Pawilonie E Szpitala Powiatowego w Wadowicach

W dniu 13.04.2016 roku w jednym z obiektów Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach w ramach zajęć doskonalenia zawodowego przeprowadzono zorganizowane przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Wadowicach ćwiczenia praktyczne, w których udział wzięły zastępy JRG Wadowice, JRG Andrychów oraz OSP Radocza.

 Celem ćwiczeń, w czasie których wykonano próbną ewakuację wytypowanych członków personelu oraz gaszono pozorowany pożar na IV piętrze tzw. Pawilonu E było m.in.:

-  zapoznanie uczestników ćwiczeń z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz możliwymi  utrudnieniami podczas prowadzenia działań ratowniczych w obiekcie tzw. Pawilonu E,

-  sprawdzenie umiejętności i możliwości personelu medycznego w zakresie znajomości sposobów postępowania na wypadek pożaru,

-  sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych zastępów PSP i OSP w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania SCD 30 oraz SDH 23),

-  doskonalenie alarmowania oraz sprawdzenie sprzętu, systemów i organizacji łączności podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

-  doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem łączności oraz sprzętem ratowniczym i gaśniczym,

-  sprawdzenie przejezdności dróg pożarowych oraz dostępu do obiektów szpitala.

       Należy dodać, że ćwiczenia były uzupełnieniem tzw. zapoznania się z obiektem strażaków wszystkich zmian służbowych JRG Wadowice i JRG Andrychów a także funkcjonariuszy codziennego rozkładu czasu służby i dyżurnych operacyjnych KP PSP Wadowice.

       

 

Tekst i foto: JK

 

 

MARZEC 2016 ROKU

 

Powiatowe ćwiczenia aplikacyjne "Rynek 2016"

W dniu 31.03.2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach przeprowadzono powiatowe ćwiczenia aplikacyjne o nazwie "Rynek 2016", których tematem było współdziałanie podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z instytucjami i podmiotami wspierającymi ksr-g przy zdarzeniach powstałych w czasie imprez masowych.

Celem ćwiczeń, w czasie których prowadzono pozorowane działania ratownicze w centrum Wadowic było m.in.:

  - doskonalenie umiejętności prowadzenia i kierowania działaniami ratowniczymi oraz koordynacji działań ratowniczych przez sztab Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach,

   - doskonalenie systemów współdziałania i dowodzenia podległymi siłami i środkami a także pozostałymi służbami na miejscu akcji ratowniczej,

  - doskonalenie współdziałania służb ratowniczych oraz innych wytypowanych podmiotów z terenu powiatu wadowickiego.

        W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy KP PSP w Wadowicach i funkcjonariusze KP Policji w Wadowicach a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Straży Miejskiej w Wadowicach oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

           Oprócz realizacji założonych zadań, uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat procedur oraz podstawowych zasad działania przy przyjęciu zgłoszenia o podłożeniu w obiekcie niezidentyfikowanego przedmiotu wygłoszonej przez przedstawicieli Policji.

           Z przebiegu ćwiczeń zostaną opracowane wnioski, które posłużą do doskonalenia procedur i form realizacji zadań ratowniczych oraz współpracy z podmiotami wspomagającymi ksr-g w czasie zagrożeń związanych z podłożeniem w obiektach niezidentyfikowanych przedmiotów, w tym szczególnie w czasie imprez masowych.

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

Finał eliminacji powiatowych XXXIX edycji OTWP

       W dniu 17 marca 2016 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach przeprowadzono finał eliminacji powiatowych XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

       Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 71 uczestników, którzy przebrnęli eliminacje w poszczególnych gminach naszego powiatu i w finale eliminacji powiatowych poddani zostali sprawdzianowi pisemnemu, jakim był kilkudziesięciozadaniowy test wiedzy oraz sprawdzianowi ustnemu, w którym odpowiadali na wylosowane wcześniej zestawy pytań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojętego ratownictwa.

       Po zakończeniu ustnych rozgrywek finałowych komisja sędziowska złożona ze strażaków PSP oraz członków komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach w składzie:

- dh Mateusz Żukowski - przewodniczący,

- bryg. Jerzy Leśniakiewicz - członek,

- mł. bryg. Krzysztof Cieciak - członek,

- mł. kpt. Łukasz Walczak - członek,

- dh asp. Krzysztof Kobielus - członek,

- dh. Elżbieta Gałuszka - członek,

- dh Andrzej Strzeżoń - członek,

- mł. asp. Bogdan Charnas - sekretarz

ustaliła ostateczną kolejność miejsc zajętych przez młodych adeptów sztuki pożarniczej.

       Wśród uczniów szkół podstawowych triumfowała Emilia Jerdanek z z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu przed Julią Kocańdą ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu oraz Anną Dyrcz ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie.

      W gronie gimnazjalistów najlepszy okazał się Kamil Zając z z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Szczygła w Gierałtowicach, na drugiej i trzeciej pozycji uplasowały się Emilia Rajda i Weronika Rajda z Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach Górnych.

       W najstarszej grupie wiekowej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, najlepszy okazał się Krzysztof Młocek z Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Andrychowie, który wyprzedził Adriana Romika z Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach i Pawła Kurka z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.


       Zmaganiom dzieci i młodzieży przyglądali się: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie i jednocześnie skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej - Augustyn Ormanty, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - Tadeusz Wilk, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach - Paweł Porzycki a także liczne grono członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, prezesów zarządów OSP, naczelników OSP oraz opiekunów i przyjaciół przybyłych na turniej wraz z finalistami.

      

Na zakończenie turnieju, po ogłoszeniu wyników, uczestnicy zmagań otrzymali z rąk organizatorów oraz zaproszonych gości pamiątkowe koszulki sportowe z logo OTWP oraz dyplomy, a finaliści dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowo-turystycznego. Należy zaznaczyć, że organizację i przeprowadzenie finału OTWP finansował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Powiat Wadowicki a wsparcia organizacyjno-logistycznego udzieliła Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach, Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach a także OSP Przytkowice.

       
       Uzupełnieniem zmagań było przedstawienie uczestnikom OTWP oraz uczniom zachowania się płonących tłuszczów oraz paliw a także zaprezentowanie pojazdów i wyposażenia JRG Wadowice i OSP Przytkowice.

 

       Przypominamy, że kolejny etap zmagań w OTWP to eliminacje na szczeblu wojewódzkim, w których powiat wadowicki reprezentować będą zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych.

 

 

 
Tekst: JK

Foto: OSP Przytkowice

 

XI Mistrzostwa Gminy Andrychów Strażaków OSP w Piłce Siatkowej

       W dniu 12.03.2016 roku na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Andrychowie rozegrano XI Mistrzostwa Gminy Andrychów Strażaków OSP w Piłce Siatkowej. W imprezie, której corocznie organizatorem jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie, uczestniczyło prawie 100 zawodniczek i zawodników reprezentujących wszystkie ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Andrychów.

       W wyniku kilkugodzinnej rywalizacji obserwowanej przez liczne grono kibiców piąty tryumf w historii mistrzostw odniosła drużyna OSP Inwałd, zwyciężając w finale po niezwykle zaciętej walce OSP Targanice Dolne w stosunku 2-1 i przerywając tym samym pięcioletnią dominację swoich  największych rywali. Trzecią lokatę zajął zespół OSP Sułkowice-Bolęcina po zwycięstwie 2-0 nad OSP Andrychów. Piąte miejsce w rozgrywkach zajęły ex-equo: OSP Sułkowice-Łęg, OSP Targanice Górne, OSP Roczyny, OSP Zagórnik i OSP Rzyki.

       Zmagania na parkiecie oprócz sporej rzeszy sympatyków pożarnictwa i sportu obserwował także burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak, dowódca JRG Andrychów - st. kpt. Antoni Hutniczak oraz prezesi i naczelnicy jednostek OSP.  

       Czołowe reprezentacje zostały nagrodzone okazałymi pucharami, które wręczyli prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie - druh Kazimierz Rajda, komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Andrychowie - druh st. kpt. Marek Nowak oraz burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak a wszystkie drużyny otrzymały dodatkowo pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz piłki do siatkówki.

       Warto wspomnieć, że mł. bryg. Jacek Kolber uhonorował również nagrodą-niespodzianką najmłodszego uczestnika mistrzostw, którym okazała się druhna Wioletta Żydek z OSP Targanice Dolne.

       Organizacja turnieju została sfinansowana przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie oraz Gminę Andrychów przy wsparciu Gimnazjum nr 1 w Andrychowie, a także kilku andrychowskich firm: Agencji Ubezpieczeniowej "Sordyl", Firmy Handlowej "Bis-Met", Zakładu Produkcji Masarskiej "Arko", Całodobowej Stacji Paliw inż. Wita Ziółkowskiego, Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych "Ogniochron" S.A., Piekarni Parowej "U Frysia" S.C., Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan" oraz Drukarni "Drukpress" S.C.

       Należy dodać, że społeczną obsadę sędziowską turnieju zapewnili: Stanisław Prus, Marek Pustelnik i Kamil Szypuła, a obsługę sekretariatu pod kierownictwem mł. bryg. Jacka Kolbra z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach stanowiły druhny i druhowie: Magdalena Mazgaj i Patrycja Osowska (OSP Roczyny), Justyna Góra i Grzegorz Kowalik (OSP Sułkowice-Łęg) oraz Mateusz Bizoń i Adam Pietyra (OSP Sułkowice-Bolęcina).

 

 

Tekst: JK

Foto: JK, K. Trzaska, A. i K. Góra

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Spytkowice i OSP Wieprz


       W dniu 11.03.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach oraz inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu. 

 

OSP Spytkowice...

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Spytkowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBA 2/26 pod dowództwem dh. mł. ogn. Pawła Gołby polegały na ewakuacji poszkodowanej osoby oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego w obecności w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach - st. ogn. Tadeusza Dębskiego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Spytkowice otrzymała ocenę bardzo dobrą.

 

 

 

 

OSP Wieprz...

       Także w tym przypadku po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Wieprzu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępów typu GBARt 2,6/16 oraz GBA 2,5/16 pod dowództwem dh. Grzegorza Cibora polegały na ewakuacji trzech poszkodowanych osób oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zwykle, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Finalną częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - zdaniem członków zespołu kontrolnego, jednostka OSP Wieprz zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

 

        

Tekst i foto: JK

 

Roczna odprawa służbowa w KP PSP Wadowice

W dniu 9 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie KP PSP w 2015 roku. W trakcie odprawy obecni na niej funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście: małopolski komendant wojewódzki PSP - mł. bryg. Stanisław Nowak, wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Marian Sołtysiewicz, komendant powiatowy Policji w Wadowicach - mł. insp. Piotr Dziekanowski, dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach - ppłk Marek Wrona a także przedstawiciele burmistrzów i wójtów kilku miast i gmin z terenu powiatu wadowickiego zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP Wadowice zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu sprawozdania podsumowującego działalność PSP na terenie powiatu wadowickiego w minionym roku, małopolski komendant wojewódzki PSP scharakteryzował wybrane aspekty działalności KW PSP w Krakowie w 2015 roku, omówił plany i zamierzenia PSP w województwie małopolskim w roku 2016, w tym szczególnie działania związane z zabezpieczeniem operacyjno-prewencyjnym Światowych Dni Młodzieży, a także ustosunkował się do wybranych kwestii poruszanych w trakcie odprawy. Również pozostali zaproszeni na naradę goście wypowiedzieli się na temat współpracy zabrali głos na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa i współpracy z Państwową Strażą Pożarną, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność straży pożarnej w 2015 roku. 

W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2015 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach przygotował pamiątkowe statuetki dla osób, które szczególnie przyczyniły się do pozyskania sprzętu i wyposażenia pożarniczego i ratowniczego dla PSP: małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Stanisława Nowaka, starosty wadowickiego - Bartosza Kalińskiego, wicestarosty wadowickiego - Andrzeja Góreckiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego - Jana Gębali, przewodniczącego komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszarda Mroza, burmistrza Andrychowa - Tomasza Żaka, burmistrza Wadowic - Mateusza Klinowskiego, wójta Gminy Spytkowice - Mariusza Krystiana, członka Zarządu Głównego Związku OSP RP - Józefa Cholewki, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - Mariana Sołtysiewicza, komendanta powiatowego Policji - mł. insp. Piotra Dziekanowskiego, dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach - ppłk. Marka Wrony, kapelana małopolskich strażaków - ks. mł. bryg. Władysława Kuliga.

       Po zakończeniu odprawy zaproszeni gości mieli okazję obejrzeć niedawno pozyskany przez KP PSP Wadowice sprzęt:

- podnośnik hydrauliczny typu SHD 23 na podwoziu samochodu marki Man (finansowanie: KW PSP Kraków - wartość: 1 263 718,00 zł),

- lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy typu SLRR marki Ford Ranger (finansowanie: KW PSP Kraków - wartość: 149 040,00 zł),

- lekki samochód operacyjny marki Toyota RAW 4 (finansowanie: KW PSP Kraków - 70 500,00 zł, Gmina Wadowice - 15 000,00 zł, Gmina Spytkowice - 15 000,00 zł, Orange Polska S.A. - 15 000,00 zł, inne źródła - 9 800,00 zł; łączna wartość: 125 280,00 zł),

- gąsienicowy pojazd amfibijny Gamma 1000 (finansowanie: KW PSP Kraków - wartość: 153 036,00 zł),

- 2 szt. hydraulicznych rozpieraczy cylindrowych wraz z końcówkami roboczymi (finansowanie: Powiat Wadowicki - wartość: 19 980,00 zł),

- torbę medyczną do zestawu typu PSP R1 oraz 2 kpl. do segregacji poszkodowanych tzw. Triage (finansowanie: Gmina Wadowice - wartość: 4 800,00 zł),

- 3 kpl. ubrań żaroochronnych (finansowanie: KW PSP Kraków - 4 260,00 zł i KP PSP Wadowice - 4 260,00 zł; łączna wartość: 8 520,00 zł),

- 4 szt. laryngofonicznych zestawów łączności (finansowanie: PZU S.A. - wartość: 1 800,00 zł),

- piłę spalinową do drewna marki Stihl, 2 szt. prądownic typu Turbo-Jet, 2 szt. pulsoksymetrów, 40 szt. węży pożarniczych i wiosła do pontonu (finansowanie: KP PSP Wadowice - wartość: 8 500,00 zł).

     

 

 Tekst i foto: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum