UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI


 

 

 


 

 

 

Awaria centrali telefonicznej KP PSP Wadowice

    W związku z awarią centrali telefonicznej spowodowaną wyładowaniami atmosferycznymi Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach podaje tymczasowe numery telefonów kontaktowych:

 

SEKRETARIAT

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych (m.in. dziennik podawczy)

st. sekc. Aneta Rąpel, Paulina Gurdek

Nr tel.:  33-873-43-84, 33-873-43-85

email: kppspwadowice@straz.krakow.pl

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

  Komendant Powiatowy PSP

bryg. Paweł Kwarciak

Nr tel.: 33-873-43-84, 33-873-43-85 (za pośrednictwem sekretariatu)

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

 Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

mł. bryg. Wojciech Grzybczyk

Nr tel.: 33-873-43-84, 33-873-43-85 (za pośrednictwem sekretariatu)

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

  Wydział operacyjno-szkoleniowy

mł. bryg. Jacek Kolber,

kpt. Łukasz Walczak, mł. asp. Bogdan Charnas

Nr tel.:  33-873-43-88

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

(dyżurny operacyjny)

Nr tel.: 33-873-43-80

Adres email: pskwadowice@straz.krakow.pl

(codziennie całą dobę)

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

st. kpt. Marek Szydło, asp. Wojciech Dragan

Nr tel.: 33-873-43-87

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

 Sekcja kontrolno-rozpoznawcza

st. kpt. Łukasz Drylski, mł. bryg. Krzysztof Cieciak

Nr tel.: 33-873-43-86

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

 Sekcja ds. finansowych

Agnieszka Wądolny, Anna Zawadka

Nr tel.: 33-873-43-89

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Andrychowie

mł. bryg. Antoni Hutniczak, st. kpt. Tomasz Kasperek

Nr tel.: 33-870-23-00

(w dni robocze w godz. 7.30-15.30)

     Dodatkowo z KP PSP Wadowice, jak zawsze, istnieje możliwość kontaktu poprzez pocztę elektroniczną - adresy w zakładce "Kontakt" oraz w ostateczności za pośrednictwem faxu w JRG Andrychów - nr fax: 33 870-23-00.            

       Informujemy jednocześnie, że zarówno połączenia alarmowe na numer 998, jak i łączność radiowa ze Stanowiskiem Kierowania KP PSP Wadowice funkcjonują bez zarzutu.

       Za wszelkie utrudnienia wynikłe z awarii centrali telefonicznej bardzo przepraszamy!

 

 

SIERPIEŃ 2016 ROKU

 

 

Podsumowanie zabezpieczenia operacyjnego powiatu wadowickiego w okresie Światowych Dni Młodzieży


      W dniu 1 sieprnia 2016 roku zakończyły się działania zabezpieczenia operacyjnego powiatu wadowickiego w okresie Światowych Dni Młodzieży prowadzone pod dowództwem komendanta powiatowego PSP w Wadowicach w ramach "Akcji Światowe Dni Młodzieży – Wadowice 2016".

       Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych byli zaangażowani w działania zabezpieczające dwóch głównych miejsc, w których odbywały się uroczystości Światowych Dni Młodzieży w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 roku z podziałem na podoperacje:

·    - podoperacja "Wadowice - Rynek" (dziesięc akcji zabezpieczenia operacyjnego),

·    - podoperacja "Kalwaria Zebrzydowska – Stare Boisko" (sześć akcji zabezpieczenia operacyjnego).

       W działaniach w ramach podoperacji Wadowice - Rynek zaangażowanych było łącznie 39 zastępów i 140 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 9 zastępów i 81 strażaków z jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 6 zastępów i 24 strażaków z pozostałych jednostek OSP, natomiast w podoperacji Kalwaria Zebrzydowska – Stare Boisko zaangażowanych było łącznie 11 zastępów i 28 strażaków z PSP, 6 zastępów i 42 strażaków OSP z ksr-g oraz 2 zastępy i 18 strażaków z pozostałych OSP.
       Strażacy przeprowadzili łącznie dziesięć ważniejszych interwencji polegających na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy pielgrzymom, którzy uskarżali się na zasłabnięcia, doznali skaleczeń, skręceń bądź zwichnięć kończyn a także wspierali pielgrzymów w kilkudziesięciu drobniejszych przypadkach, np. przy zgłaszanych otarciach skóry.

       W okresie 27-30 lipca 2016 roku zastęp ratowniczo-gaśniczy z JRG Wadowice został zadysponowany do zabezpieczenia Krakowa na wyznaczonym szlaku komunikacyjnym (tzw. węzeł zakopiański), ponadto dwóch strażaków KP PSP Wadowice uczestniczyło w zabezpieczeniu uroczystości ŚDM na podkrakowskich Brzegach: jeden jako członek patrolu pieszego a drugi jako zastępca dowódcy jednego z tzw. odcinków bojowych.

       W okresie ŚDM 2016 w KP PSP Wadowice funkcjonował sztab Komendanta Powiatowego PSP, którego członkowie utrzymywali kontakt zarówno ze sztabami organizatorów ŚDM w Wadowicach i w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak i z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa (Policja, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Państwowe Ratownictwo Medyczne).

       Należy wspomnieć, że w ramach wsparcia organizatorów ŚDM 2016 druhny i druhowie z OSP Wadowice wspomagani przez członków innych jednostek OSP z gminy Wadowice pełnili w dniach 25.07-31.07.2016 roku dodatkowe dyżury w namiotach medycznych na Pl. Jana Pawła II w Wadowicach, udzielając różnego rodzaju pomocy medycznej wszystkim potrzebującym osobom, natomiast w trakcie wydarzeń ŚDM 2016 na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej funkcjonariuszy PSP i członków OSP realizujących zabezpieczenie operacyjne aktywnie wspierał druh komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

       Łącznie obie podoperacje zabezpieczały 44 zastępy i 149 strażaków PSP, 15 zastępów i 123 strażaków OSP z ksr-g oraz 8 zastępów i 42 strażaków z pozostałych jednostek OSP.

       Trzeba dodać, że wśród licznych przedsięwzięć, które realizowali strażacy KP PSP Wadowice w ramach kilkumiesięcznych przygotowania do Światowych Dni Młodzieży przeszkolono w zakresie udzielania pierwszej pomocy, łączności radiowej, sposobu wzywania służb ratowniczych oraz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego prawie 800 wolontariuszy ŚDM z terenu powiatu wadowickiego.

 

 

 

Tekst: K. Cieciak i JK

Foto: Janusz Gawron

 

 

 

LIPIEC 2016 ROKU

 

Apel o pomoc dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

    Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o włączenie się Państwa w akcję pomocy charytatywnej dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomasza Wołczyka.

       Przypominamy, że Druh Tomasz Wołczyk w lutym 2015 roku uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie ćwiczeń w tzw. komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie w ramach uczestnictwa w szkoleniu podstawowym strażaka-ratownika OSP i obecnie nieustannie przechodzi długotrwały i kosztowny proces leczenia oraz rehabilitacji.

    

Więcej o  szczegółach akcji "Pomoc dla Tomka": Facebook - kliknij

 

 

Apel o pomoc

dla Druha Tomasza Wołczyka

 

- DUŻY FORMAT - kliknij

 

      

Tekst: JK

 

 

CZERWIEC 2016 ROKU

Zapowiedź kolejnych imprez charytatywnych w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

    W dniach 24-26.06.2016 roku na boisku sportowym w Paszkówce odbędą się kolejne imprezy charytatywne w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomasza Wołczyka.

       Przypominamy, że Druh Tomasz Wołczyk w lutym 2015 roku uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie ćwiczeń w tzw. komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie w ramach uczestnictwa w szkoleniu podstawowym strażaka-ratownika OSP i obecnie nieustannie przechodzi długotrwały i kosztowny proces leczenia oraz rehabilitacji.

    

Więcej o  szczegółach akcji "Pomoc dla Tomka": Facebook - kliknij

 

Plakat reklamujący koncerty charytatywne - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst: JK

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Mucharz i OSP Klecza


       W dniu 15.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu oraz inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. 

 

OSP Mucharz...

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed remizę strażacką w Mucharzu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2/16 pod dowództwem dh. Michała Waty polegały na ewakuacji z budynku mieszkalnego poszkodowanej osoby i udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Mucharz otrzymała ocenę dobrą.

 

 

OSP Klecza...

       Również w tym przypadku po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kleczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBA 5/24 pod dowództwem dh. Piotra Stopy polegały na ewakuacji z obiektu jednej osoby, udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zwykle, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Finalną częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - zdaniem członków zespołu kontrolnego, jednostka OSP Klecza zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Kalwaria Zebrzydowska


       W dniu 14.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej, której przyglądał się także komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Kalawarii Zebrzydowskiej - dh Stanisław Brózda.

       Działania zastępu typu GCBARt 4/40 pod dowództwem dh. Wojciecha Łężniaka polegały na ewakuacji poszkodowanego właściciela pojazdu, udzuieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego tradycyjnie już obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz komendant miejsko-gminny Związku OSP RP przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą.

 

         

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Jaroszowice


       W dniu 13.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowicach.  

 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Jaroszowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBA 5/32 pod dowództwem dh. Bogusława Brańki polegały na ewakuacji poszkodowanej osoby, udzuieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tym razem w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Wadowicach - dh. Adama Kociołka, tradycyjnie już obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Jaroszowice otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w charakterze obserwatorów w próbnej ewakuacji osób z budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wadowicach

       W dniu 10.06.2016 roku strażacy KP PSP Wadowice uczestniczyli jako obserwatorzy w próbnej ewakuacji pracowników oraz petentów z budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.   

      Podstawowym celem ćwiczebnej ewakuacji osób z obiektu zarządzonej przez dyrektora Sądu Rejonowego po otrzymaniu informacji o zadymieniu budynku wskutek pożaru, który powstał w częci piwnicznej było m.in. sprawdzenie umiejętności zachowania się pracowników sądu i prokuratury w sytuacjach kryzysowych.

       Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej funkcjonariusze KP PSP Wadowice przekazali organizatorom ćwiczeń swoje wnioski, uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące jej przebiegu a następnie zapoznali się z rozkładem dróg ewakuacyjnych, głównych pomieszczeń, klatek schodowych i korytarzy w budynku.

 

     

Tekst i foto: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum