UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 


UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady na temat zagrożeń spowodowanych przez zalegający na dachach śnieg.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń spowodowanych przez silne mrozy.

Kliknij foto

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

GRUDZIEŃ 2014 ROKU

 

 

 

 

Szkolenie doskonalące strażaków KP PSP Wadowice  z zakresu zapobiegania zjawiskom mobbingu oraz dyskryminacji w jednostkach organizacyjnych PSP


       W dniach 16-19.12.2014 roku wszyscy strażacy KP PSP Wadowice uczestniczyli w szkoleniu doskonalącym z zakresu zapobiegania zjawiskom mobbingu  oraz dyskryminacji w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

       Szkolenie, które w oparciu o zapisy "Procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w jednostkach organizacyjnych PSP" zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP w dniu 17.05.2014 roku przeprowadziła pracownica stanowiska ds. organizacyjno-kadrowych - Paulina Gurdek, miało na celu zapoznanie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP Wadowice ze zjawiskami mobbingu i dyskryminacji, konsekwencjami ich występowania oraz metodami zapobiegania tym zjawiskom.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

 

"Betlejemskie Światło Pokoju" w KP PSP  Wadowice


       W dniu 18.12.2014 roku Komendę Powiatową PSP w Wadowicach odwiedzili, jak co roku, harcerze z działającej przy OSP Woźniki 14 Drużyny Harcerskiej "Krople Rosy" ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Młodzież wraz z opiekunami przy dźwiękach instrumentów oraz wspólnym śpiewie najpiękniejszych polskich kolęd przekazała na ręce komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka symbol miłości, pokoju, ciepła i nadziei czyli "Betlejemskie Światło Pokoju" oraz świąteczne życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej z powiatu wadowickiego.

       Na zakończenie spotkania gospodarze i goście obdarowali się wzajemnie efektownymi kalendarzami na 2015 rok.

       Przypominamy, że, że "Betlejemskie Światło Pokoju" to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję zapoczątkowało w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje obecnie prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów a następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają "Betlejemskie Światło Pokoju" od skautów słowackich na przejściu granicznym w Łysej Polanie w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w "Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju", zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", "Światło" trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. "Betlejemskie Światło Pokoju" z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują "Betlejemskie Światło Pokoju" również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę.

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych


       W dniach 15.12.2014 roku (na bazie JRG Wadowice) oraz 17.12.1014 roku (na bazie JRG Andrychów) Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenia doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W trakcie szkoleń, w których udział wzięło łącznie 74 członków OSP, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Wadowicach - asp. sztab. Paweł Migdałek, przedstawiciel sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych KP PSP Wadowice - mł. asp. Wojciech Dragan oraz funkcjonariusze PSP - st. ogn. Tadeusz Dębski z JRG Wadowice i sekc. Łukasz Bereta z JRG Andrychów przedstawili następującą tematykę:

- omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym,

- przypomnienie i omówienie wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się w szczególności do ruchu drogowego uprzywilejowanych pojazdów straży pożarnej, w tym również poruszania się tych pojazdów w kolumnach samochodowych,

- przypomnienie i omówienie wymagań oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,

- aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

              - sprawy bieżące związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu mechanicznego w OSP, w tym m.in. przygotowanie i eksploatacja w okresie zimowym.

       W trakcie zajęć szkoleniowych prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników a także wyjaśniali wszelkie niejasności związane z omawianą tematyką.

 

 

Tekst: JK

Foto: Ł. Sopicki

 

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w rocznej służbowej odprawie operacyjno-teleinformatycznej w Wierzchosławicach

 

     W dniach 8-9.12.2014 roku strażacy KP PS Wadowice: mł. bryg. Paweł Szczepańczyk, mł. bryg. Jacek Kolber i st. kpt. Mirosław Matusik uczestniczyli w  rocznej służbowej odprawie operacyjno-teleinforma-tycznej zorganizowanej przez funkcjonariuszy KW PSP Kraków. 

       Odprawę, w której uczestniczył również małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbryg. Andrzej Mróz, przeprowadzono w sali konferencyjnej Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i wzięli w niej udział, oprócz funkcjonariuszy KW PSP Kraków pod kierownictwem zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Piotra Konara, także zastępcy komendantów miejskich/powiatowych PSP, naczelnicy wydziałów operacyjno-szkoleniowych oraz strażacy prowadzący sprawy teleinformatyczne z każdej z małopolskich KM/KP PSP. 
       W trakcie odprawy omówiono m.in. następujące grupy zagadnień służbowych:

- krajowy system ratowniczo-gaśniczy - zagadnienia bieżące oraz plany funkcjonowania w 2015 roku,

- rozwój systemów teleinformatycznych w WSVPN-WST, w tym m.in. funkcjonowanie SWD-ST, SIWCPR, WCPR, OST112, ELTE,

- proces analizowania zdarzeń, analiza wybranych ćwiczeń taktyczno-bojowych przeprowadzonych w 2014 roku, zasady prowadzenia działań ratowniczych oraz ćwiczeń na obiektach kolei linowych,

- psychologiczne aspekty samobójstw funkcjonariuszy PSP,

- przedstawienie sprawozdania z przebiegu wizyt szkoleniowych strażaków PSP z terenu województwa małopolskiego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej na Cyprze i w Szwecji,

- planowanie i rozliczanie czasu służby strażaków systemu zmianowego,

- doskonalenie zawodowe grup specjalistycznych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego,

- podsumowanie i omówienie wyników kontroli operacyjnych i inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonych w jednostkach PSP i OSP w 2014 roku,

- prowadzenie działań ratowniczych na drogach z uwzględnieniem zasad współpracy z innymi służbami i podmiotami.

       W trakcie odprawy funkcjonariusze wydziału informatyki i łączności KW PSP Kraków scharakteryzowali zasady organizacji łączności w czasie ćwiczeń i akcji ratowniczych z wykorzystaniem samochodu SDŁ, który został zaprezentowany wszystkim uczestnikom odprawy.

       Warto dodać, że w zajęciach przeprowadzonych w drugim dniu odprawy uczestniczyli również dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu Małopolski, w tym również mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz z JRG Wadowice i st. kpt. Antoni Hutniczak z JRG Andrychów. Po zakończeniu części teoretycznej wzięli oni udział w ćwiczeniach praktycznych w mobilnej komorze rozgorzeniowo-dymowej rozstawionej na terenie JRG nr 2 w Tarnowie.

 

 

Tekst: JK

Foto: JK i www.straz.krakow.pl

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Łękawica i OSP Stronie


       W dniu 4.12.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stroniu. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków obu jednostek przed Dom Strażaka w Łękawicy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste, uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych oraz sprawność i stan techniczny wybranego sprzętu ratowniczego a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępów SRt oraz GBA 1/16 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w porze wieczornej na dachu budynku magazynowego. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili utrzymanie, porządek i czystość części operacyjno-szkoleniowych remiz obu inspekcjonowanych OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostek - w ocenie kontrolujących zarówno OSP Łękawica, jak i OSP Stronie zrealizowały przydzielone zadania w stopniu bardzo dobrym.

 

       

Tekst i foto: JK

 

 

Szkolenie doskonalące dyżurnych operacyjnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach

W dniu 2.12.2014 roku na sali szkoleniowej JRG Wadowice przeprowadzono kolejne wielotematyczne szkolenie doskonalące dla dyżurnych operacyjnych. Tematyka zajęć szkoleniowych, w których uczestniczyli wszyscy dyżurni, odbywających się pod nadzorem zastępcy komendanta powiatowego PSP - mł. bryg. Pawła Szczepańczyka i prowadzonych przez strażaków codziennego rozkładu czasu służby wydziału operacyjnego KP PSP Wadowice, obejmowała następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie, omówienie i utrwalenie zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem SK KP PSP Wadowice, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach,

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony p-poż. do działań ratowniczych,

- powiadamianie o zdarzeniach innych podmiotów,

- współpracę z innymi podmiotami i służbami, np. SDM nr 1 w Krakowie, CPR w Krakowie, SK MKW PSP,

- powiadamianie o zdarzeniach komendanta powiatowego PSP i jego zastępcy, oficera operacyjnego i jego pomocnika, oficera prasowego KP PSP,

- wdrożenie w SK KP PSP mechanizmu bieżącej analizy informacji ze zdarzeń,

2. Przypomnienie i omówienie treści pism, materiałów szkoleniowych, wytycznych, ustaleń, informacji związanych z postępowaniem służb ratowniczych w przypadku podejrzenia wystąpienia u osób objawów zarażeniem wirusowej choroby Ebola (EVD). 

3. Przypomnienie i omówienie zasad ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania "głównego stanowiska kierowania" i "stałego dyżuru".

       Dodatkowo w trakcie szkolenia doradca klienta z  PZU Życie S.A w Wadowicach - Pani Agnieszka Podgórska zapoznała strażaków z programem ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego dla funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz członków ich rodzin – „PSP 2014” a przedstawiciel firmy "ELTE GPS" Sp. z o.o. z Krakowa - Pan Grzegorz Nowak omówił i zaprezentował zagadnienia związane z eksploatacją terminali GPS i urządzeń w ramach programu rozbudowy „Wojewódzkiego Systemu Monitoringu Pojazdów Ratowniczych KW PSP w Krakowie oraz komend powiatowych/miejskich PSP województwa małopolskiego”.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Kalwaria Zebrzydowska


        W dniu 2.12.2014 roku zespół inspekcyjny  KP PSP Wadowice w składzie mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz oraz mł. bryg. Wojciech Grzybczyk przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste, uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych oraz sprawność i stan techniczny wybranego sprzętu ratowniczego a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu GCBARt 4,4/40 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w pomieszczeniach gospodarczych obiektu użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonej przez członków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących ratowników OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili utrzymanie, porządek i czystość części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Kalwaria Zebrzydowska została oceniona pozytywnie.

 

 

Tekst: JK

Foto: www.ospkalwaria.pl

 

 

LISTOPAD 2014 ROKU

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzonym w KW PSP Kraków

 

       W dniu 26.11.2014 roku a sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie przeprowadzono uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przybyłych na apel gości, wśród których byli m.in.: wojewoda małopolski – Jerzy Miller, wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie – dh Kazimierz Sady i komendanci miejscy/powiatowi PSP z terenu Małopolski oraz wyróżnionych strażaków i osoby cywilne przywitał małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbryg. Andrzej Mróz.

       Witając przybyłych, nadbryg. Andrzej Mróz wspomniał, iż kolejna rocznica odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości, jest odpowiednią okazją, by wyróżnić wszystkich tych, którzy w komendach PSP i jednostkach ratowniczo–gaśniczych z oddaniem i profesjonalizmem wypełniają trudną służbę pożarniczą.

       Miło nam poinformować, że wśród strażaków wyróżnionych awansem na wyższy stopień służbowy nie zabrakło także funkcjonariuszy KP PSP Wadowice:

- do stopnia brygadiera awansowany został komendant powiatowy PSP - mł. bryg. Paweł Kwarciak,

- do stopnia młodszego brygadiera awansowany został zastępca dowódcy JRG Wadowice - st. kpt. Wojciech Grzybczyk,

- do stopnia aspiranta awansowani zostali dowódcy zastępu z JRG Wadowice: mł. asp. Kamil Guguła oraz mł. asp. Łukasz Stopa.

 

             

Tekst: JK

Foto: J. Rospond

 

 

 

Rozbudowa wojewódzkiego systemu monitoringu pojazdów ratowniczych KW PSP Kraków i komend powiatowych/miejskich PSP województwa małopolskiego w ramach projektu "Budowa zintegrowanych systemów ratowniczych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce"


       W dniach 18-21.11.2014 roku w siedzibie KP PSP Wadowice przeprowadzono prace instalacyjne kolejnych urządzeń do satelitarnego monitoringu pojazdów OSP z terenu powiatu wadowickiego w ramach projektu "Budowa zintegrowanych systemów ratowniczych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce".

       Prace instalacyjne urządzeń komunikacji statusowej oraz lokalizacji pojazdów GPS w obecności druhów z poszczególnych jednostek oraz przedstawiciela KP PSP Wadowice - st. kpt. Mirosława Matusika w 14 samochodach pożarniczych OSP przeprowadził pracownik firmy ELTE GPS Sp. z o.o. z Krakowa.

 

       

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Izdebnik


       W dniu 17.11.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie - dh. Stanisława Moskały przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Izdebniku, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBAMRt 1,8/27+10 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego wewnątrz budynku użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - w ocenie kontrolujących OSP Izdebnik zrealizowała przydzielone zadania w stopniu dobrym.

 

 

 

 

 

     

Tekst: JK

Foto: JK i Ł. Walczak

 

 

Jesienne kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych


      W dniu 14.11.2014 roku zakończyły się, prowadzone przez strażaków KP PSP Wadowice wraz z przedstawicielami niektórych urzędów miast i gmin oraz członkami Związku OSP RP,  kontrole stanu przygotowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego do działań ratowniczych.
      
Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1/ przygotowanie operacyjne jednostek do prowadzenia działań ratowniczych,

2/ stan techniczny, sprawność, konserwacja oraz utrzymanie pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, pożarniczego i sprzętu łączności, w tym m.in. aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających sprzęt do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

3/ stan techniczny, konserwacja oraz utrzymanie wyposażenia i środków ochrony osobistej, w tym również aktualność badań technicznych oraz certyfikatów (zezwoleń, atestów) dopuszczających to wyposażenie i środki ochrony osobistej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,

4/ zabezpieczenie strażnic, pojazdów, sprzętu ratowniczego, pożarniczego, sprzętu łączności oraz środków ochrony osobistej a także stan przestrzegania w OSP warunków bhp,

5/ stan wyszkolenia i uprawnień członków OSP, w tym kompletność dokumentacji (m.in. stan okresowych badan lekarskich członków OSP, dokumenty kierowców OSP, świadectwa i zaświadczenia potwierdzające stan wyszkolenia pożarniczego),

6/ prowadzenie dokumentacji operacyjnej, technicznej oraz szkoleniowej OSP (m.in. książka pracy naczelnika lub równorzędna dokumentacja, ewidencja wyszkolenia OSP, druki kierującego działaniem ratowniczym, wyciąg z powiatowych danych radiowych, inna dokumentacja operacyjna).

       Po zakończeniu kontroli w każdej z jednostek, komisja przekazała przedstawicielom OSP swoje uwagi i spostrzeżenia a także sporządziła stosowną notatkę służbową zawierającą dane na temat przebiegu czynności kontrolnych oraz zalecenia związane z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Wieprz


       W dniu 14.11.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz st. kpt. Antoni Hutniczak w obecności zastępcy dowódcy kompanii gaśniczej "Wadowice" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego - kpt. Artura Chowaniaka z KP PSP Sucha Beskidzka oraz komendanta gminnego Związku OSP RP w Wieprzu - dh. Krzysztofa Kobielusa przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Wieprzu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu GBARt 2,5/16 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w porze wieczornej na parterze budynku. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwatorzy przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - w ocenie kontrolujących OSP Wieprz zrealizowała przydzielone zadania w stopniu bardzo dobrym.

 

      

Tekst i foto: JK

 

 

Udział delegacji KP PSP Wadowice w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

 

     W dniu 11 listopada 2014 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak w asyście mł. bryg. Jerzego Leśniakiewicza i st. kpt. Łukasza Drylskiego oraz pocztu sztandarowego JRG Wadowice wziął udział w wadowickich uroczystościach upamiętniających 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele pw. św. Piotra Apostoła, po jej zakończeniu delegacje różnych instytucji, środowisk, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy przemaszerowali na ulicę Lwowską pod pomnik Żołnierzy 12. Pułku Piechoty, gdzie oddano hołd poległym i pomordowanym w walkach o niepodległość Polski.

       W tym samym czasie także w Andrychowie obchodzono w sposób szczególny tę ważną w historii Polski rocznicę - poczet sztandarowy oraz przedstawiciele JRG Andrychów wzięli udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej w kościele pw. św. Macieja a następnie przemaszerowali na Rynek, gdzie pod tablicą poświęconą Żołnierzom Legionów Polskich złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

 

 

 

Tekst: JK

Foto: MamNewsa i WadowiceOnline

 

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Chocznia i OSP Brzeźnica


        W dniu 10.11.2014 roku zespół inspekcyjny Państwowej Straży Pożarnej w składzie mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz z KP PSP Wadowice oraz kpt. Artur Chowaniak z KP PSP Sucha Beskidzka (jednocześnie zastępca dowódcy kompanii gaśniczej "Wadowice" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Wadowicach dh. Andrzeja Strzeżonia, przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni natomiast w dniu 13.11.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowice w składzie mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz oraz mł. kpt. Łukasz Walczak - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. 

     Po każdorazowym wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków wymienionych OSP, członkowie zespołów inspekcyjnych po sprawdzeniu stanu osobowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach ćwiczebnych akcji ratowniczych. Działania zastępów obu inspekcjonowanych jednostek OSP polegały na ugaszeniu pozorowanych pożarów wewnętrznych powstałych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonych przez strażaków OSP akcji gaśniczych członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Końcową częścią obu inspekcji było sporządzenie protokołu ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - zarówno OSP Chocznia, jak i OSP Brzeźnica otrzymały oceny pozytywne.

 

Tekst: JK

 

 

 

Egzamin recertyfikacyjny dla strażaków KP PSP Wadowice z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

       W dniu 12.11.2014 roku w sali szkoleniowej JRG Wadowice odbył się egzamin recertyfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym udział wzięli strażacy KP PSP Wadowice. Zaliczenie egzaminu polegało na uzyskaniu pozytywnej oceny z indywidualnego pisemnego testu wiedzy z zakresu kpp oraz zaliczeniu grupowych ćwiczeń praktycznych z wybranych losowo zadań ratowniczych. 

       Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem bryg. lek. med. Jacka Niteckiego z KW PSP Kraków pozytywnie oceniła 30 strażaków KP PSP Wadowice, którzy uczestniczyli w egzaminie. 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Jesienna kontrola stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, pożarniczego i specjalnego oraz warunków bhp w KP PSP Wadowice


       W dniach 5-6.11.2014 roku komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach przeprowadziła kontrolę stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, pożarniczego i specjalnego oraz warunków bhp w KP PSP Wadowice, w tym głównie w JRG Wadowice i JRG Andrychów. 

       Zanim członkowie komisji przystąpili do czynności kontrolnych, strażacy obu JRG uczestniczyli w spotkaniach roboczych z komendantem powiatowym PSP w Wadowicach - mł. bryg. Pawłem Kwarciakiem oraz kadrą kierowniczą i dowódczą KP PSP Wadowice. W trakcie spotkań oprócz tematyki związanej z przygotowaniem pojazdów oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego do działań, poruszono zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP Wadowice, w tym szczególnie obu jednostek ratowniczo-gaśniczych.

     W ramach kontroli sprawdzono warunki bhp w jednostkach ratowniczo-gaśniczych KP PSP Wadowice, sprawność, stan techniczny oraz utrzymanie każdego pojazdu PSP, wszystkich urządzeń silnikowych a także pozostałego sprzętu pożarniczego i specjalnego znajdującego się na wyposażeniu wadowickiej komendy.

       Z przebiegu czynności kontrolnych zostały sporządzone protokoły, w których na podstawie odpowiednich kryteriów dokonano oceny stanu przygotowania pojazdów i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych - ocena wraz z wnioskami zostanie wkrótce przedstawiona komendantowi powiatowemu PSP w Wadowicach.

 

 

 

Tekst: JK

Foto: JK i B. Matusiak

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum