UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 


UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady na temat zagrożeń spowodowanych przez zalegający na dachach śnieg.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń spowodowanych przez silne mrozy.

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE FERIE!

 

Wskazania dla organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - porady opracowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Kliknij foto

 

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

LUTY 2015 ROKU

 

 

Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego

       W dniu 20 lutego 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP. Odprawa, dzięki uprzejmości wójta gminy Mucharz, została przeprowadzona w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. Referatom przygotowanym przez strażaków KP PSP Wadowice oraz dyskusji tematycznej przysłuchiwali się zaproszeni goście, wśród których byli: przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP Kraków - bryg. Paweł Susło, wicestarosta wadowicki – Andrzej Górecki, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego – Jan Gębala, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Ryszard Mróz, członek Zarządu Głównego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a przy tym skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, wójt gminy Mucharz - Wacław Wądolny.

       W czasie odprawy oficerowie i aspiranci KP PSP w Wadowicach pod kierownictwem komendanta powiatowego PSP - bryg. Pawła Kwarciaka, przy wykorzystaniu przygotowanych prezentacji multimedialnych,  podsumowali przebieg działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wadowickiego w 2014 roku oraz przedstawili wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli stanu przygotowania do działań ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej OSP. Zwrócono również uwagę słuchaczy na najważniejsze zagadnienia związane ze współpracą kierujących działaniami ratowniczymi z OSP z dyżurnymi operacyjnymi powiatu a także omówiono zasady kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Rzecznik prasowy KP PSP Wadowice scharakteryzował społeczne akcje i działania prewencyjne („Nie dla czadu”, "Zgas ryzyko", „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczny dom”, „Dni ochrony przeciwpożarowej, itp.). Dodatkowo omówiono priorytety w zakresie przyznawania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksr-g” w 2015 roku a także scharakteryzowano plany ćwiczeń i funkcjonowanie mobilnego trenażera rozgorzeniowo-dymowego. Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiono i omówiono plany działalności KP PSP Wadowice w 2015 roku w zakresie szeroko pojętej współpracy z ogniwami Związku OSP RP oraz z jednostkami OSP.

       W trakcie odprawy przedstawiciele PPHU "Ogniomistrz" s.c. z Wadowic zaprezentowali szeroki asortyment pożarniczy w postaci m.in. umundurowania i wyposażenia ochrony indywidualnej, podręcznego sprzętu gaśniczego, czujników tlenku węgla, a także innego sprzętu i wyposażenia pożarniczego. 

       Przedstawiciele Związku OSP RP – dh Józef Cholewka oraz dh Antoni Kwarciak omówili najważniejsze sprawy bieżące i plany Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach na rok 2015.

       Na zakończenie odprawy z druhami funkcyjnymi komendant powiatowy PSP w Wadowicach oraz zaproszeni goście, dziękując członkom OSP za społeczną służbę w 2014 roku, życzyli wszystkim pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji ze służby w ochotniczym pożarnictwie.

 

  

Tekst i foto: JK

 

 

Roczna odprawa służbowa w KP PSP Wadowice

W dniu 12 lutego 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca działalność KP PSP w 2014 roku. W trakcie odprawy obecni na niej funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście: małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbryg. Andrzej Mróz, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński, wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Marian Sołtysiewicz a także burmistrzowie i wójtowie kilku miast i gmin z terenu powiatu wadowickiego zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP Wadowice zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu sprawozdania podsumowującego działalność PSP na terenie powiatu wadowickiego w minionym roku, nadbryg. Andrzej Mróz przedstawił działalność KW PSP w Krakowie w 2014 roku, omówił plany i zamierzenia PSP w województwie małopolskim w roku 2015, a także ustosunkował się do wybranych kwestii poruszanych w trakcie odprawy. Również pozostali zaproszeni na naradę goście wzięli udział w merytorycznej dyskusji na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność straży pożarnej w 2014 roku. 

W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2014 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach przygotował pamiątkowe statuetki dla osób, które szczególnie przyczyniły się do pozyskania sprzętu i wyposażenia pożarniczego i ratowniczego dla PSP: małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - Pana nadbryg. Andrzeja Mroza, starostę wadowickiego - Pana Bartosza Kalińskiego, burmistrza Andrychowa - Pana Tomasza Żaka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - Druha Mariana Sołtysiewicza, członka Zarządu Gównego Związku OSP RP i jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - Druha Józefa Cholewki oraz Pana Sławomira Rusinka - współwłaściciela Grupy Maspex Wadowice.

       Po zakończeniu odprawy zaproszeni gości mieli okazję obejrzeć niedawno pozyskany przez KP PSP Wadowice sprzęt: komputerowe stacje robocze i monitory do SK KP PSP oraz wyposażenie stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych (finansowanie: KW PSP Kraków - łączna wartość: 38 889,72 zł), ubrania gazoszczelne, miernik mocy dawki promieniowania, sygnalizatory bezruchu, dyspergent, doposażenie ochronnych ubrań przeciwochlapaniowych (finansowanie: Powiat Wadowicki i KW PSP Kraków - łączna wartość: 38 321,00 zł), ubrania i obuwie specjalne, hełmy strażackie (finansowanie: Gmina Andrychów - łączna wartość: 10 000,00 zł), graficzne terminale statusów  z modułem GPS do pojazdów OSP z ksr-g (finansowanie: budżet państwa poprzez KW PSP Kraków - łączna wartość: 15 993,00 zł). Warto dodać, że w 2014 roku Powiat Wadowicki przekazał w użytkowanie KP PSP Wadowice działkę o powierzchni 3,58 ara a ponadto pozyskano środki pieniężne w ramach dotacji (finansowanie: Orange Polska S.A - wartość: 35 000,00 zł) i odszkodowania za szkody powodziowe (finansowanie: Maximus Broker Sp. z o.o. - wartość: 14 090,00 zł).                  

 

 Tekst i foto: JK

 

 

 

Pożegnanie przechodzącego w stan pozasłużbowy zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wadowicach

       W dniu 31.01.2015 roku szeregi Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach opuścił jeden z najbardziej doświadczonych strażaków PSP powiatu wadowickiego - mł. bryg. Paweł Szczepańczyk. W pożegnaniu przechodzącego w stan pozasłużbowy zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wadowicach, które odbyło się w dniu 12.02.2015 roku uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP na czele z małopolskim komendantem wojewódzkim PSP - nadbryg. Andrzejem Mrozem oraz komendantem powiatowym PSP w Wadowicach - bryg. Pawłem Kwarciakiem, druhowie Związku OSP RP a także przedstawiciele władz samorządowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących z KP PSP w Wadowicach.

       Wszyscy uczestnicy podniosłej uroczystości, w czasie której nasz kolega pożegnał się ze sztandarem JRG Andrychów, życząc bohaterowi dnia wszelkiej pomyślności oraz zdrowia w nadchodzących latach, wspominali w ciepłych słowach jego ogromne zaangażowanie i zasługi wniesione w rozwój i funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej a także podkreślali jego ponadprzeciętne umiejętności oraz predyspozycje dowódcze wykorzystywane w czasie niezliczonych działań ratowniczych. Na koniec świeżo upieczony emeryt został obdarowany mnóstwem pamiątek mających przypominać o kilkudziesięciu owocnych latach poświęconych służbie w straży pożarnej.

       Niezapomnianym akcentem zbiórki było także wręczenie przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - nabryg. Andrzeja Mroza dotychczasowemu zastępcy dowódcy JRG Wadowice - mł. bryg. Wojciechowi Grzybczykowi aktu powołania na stanowisko p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wadowicach. 

 

             

Tekst i foto: JK

 

 

 

Wizyta starosty wadowickiego w KP PSP Wadowice


       W dniu 3.02.2015 roku strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Wadowice gościli na terenie jednostki starostę wadowickiego - Pana Bartosza Kalińskiego.

       Pierwszym akcentem wizyty było przybliżenie gościowi przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka oraz kierowników wszystkich komórek organizacyjnych KP PSP Wadowice zagadnień, które realizują podlegli strażacy i pracownicy. Obecni na spotkaniu funkcjonariusze scharakteryzowali strukturę oraz zakres zadań spoczywających na poszczególnych jednostkach i wydziałach KP PSP Wadowice.

   Kolejnym etapem wizyty starosty wadowickiego było zademonstrowanie gościowi alarmowego wyjazdu sił i środków JRG Wadowice, zaprezentowanie zmiany służbowej pełniącej w tym dniu dyżur w podziale bojowym oraz przedstawienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania KP PSP Wadowice. Na zakończenie komendant powiatowy PSP oprowadzając gościa po obiektach wadowickiej straży pożarnej, wyjaśnił przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenia.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

STYCZEŃ 2015 ROKU

 

I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach

       W dniu 31.01.2015 roku na sali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Choczni z okazji Święta Służby Więziennej rozegrano I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje wszystkich wadowickich służb mundurowych: Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP a także kilku instytucji z terenu Wadowic: Sądu Rejonowego, Urzędu Miasta i Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wyniki - grupa A:

- ZK Wadowice - SR Wadowice 4-1,

- UM Wadowice - ZK Wadowice 1-4,

- SR Wadowice - UM Wadowice 4-0.

Wyniki - grupa B:

- KP PSP Wadowice - KPP Wadowice 1-0 (bramka: W. Łężniak),

- WPWiK Wadowice - KP PSP Wadowice 0-2 (bramki: D. Banaszak, Ł. Stopa),

- KPP Wadowice - WPWiK Wadowice 3-2.

       W meczach półfinałowych uzyskano następujące rezultaty:

- ZK Wadowice - KPP Wadowice 2-1

- KP PSP Wadowice - SR Wadowice 8-0 (bramki: W. Łężniak - 4, S. Kensiak, Z. Tatar, A. Kasperek, A. Moskała).

       Mecz o III miejsce:

- KPP Wadowice- SR Wadowice 7-1

       Mecz o I miejsce:

- ZK Wadowice - KP PSP Wadowice 2-2, k. 1-2 (bramki: D. Banaszak - 2, Ł. Stopa, A. Moskała).

       Po zakończeniu kilkugodzinnych zmagań dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach - mjr Marek Wrona wyróżnił zwycięzców pamiątkowymi pucharami i statuetkami.

       Warto dodać, że najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany golkiper KP PSP Wadowice - Rafał Kiszczak.

       Skład zwycięskiej drużyny: Wojciech Grzybczyk, Rafał Kiszczak, Łukasz Walczak, Zbigniew Tatar, Sławomir Kensiak, Wojciech Łężniak, Łukasz Stopa, Andrzej Kasperek, Damian Banaszak i Andrzej Moskała.

 

  

Tekst: JK

Foto: M. Mastalska i JRG Wadowice

 

 

I Turniej Strażaków w Piłce Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu

   W dniu 24.01.2015 roku na sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu rozegrano I Turniej Strażaków w Piłce Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu. W imprezie uczestniczyły 4 drużyny reprezentujące jednostki OSP z terenu gminy Wieprz: OSP Wieprz, OSP Przybradz, OSP Nidek i OSP Frydrychowice oraz reprezentacja JRG Andrychów.

      W wyniku kilkugodzinnej rywalizacji zwycięstwo w turnieju odniosła drużyna andrychowskiej JRG, która w pokonanym polu zostawiła wszystkich rywali, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

Wyniki:

- OSP Wieprz - OSP Frydrychowice 2-1 (16-25, 25-14, 15-5)

- JRG Andrychów - OSP Nidek 2-0 (25-16, 25-18)

- OSP Przybradz - OSP Wieprz 0-2 (11-25, 16-25)

- OSP Frydrychowice - JRG Andrychów 0-2 (14-25, 11-25)

- OSP Nidek - OSP Przybradz 2-0 (25-18, 25-13)

- OSP Wieprz - JRG Andrychów 0-2 (23-25, 18-25)

- OSP Frydrychowice - OSP Nidek (23-25, 14-25)

- JRG Andrychów - OSP Przybradz 2-0 (25-10, 25-22)

- OSP Wieprz - OSP Nidek 2-0 (25-13, 25-17)

- OSP Frydrychowice - OSP Przybradz 2-0 (25-19, 25-22)

Kolejność w turnieju:

1. JRG Andrychów

2. OSP Wieprz

3. OSP Nidek

4. OSP Frydrychowice

5. OSP Przybradz.

       Zmagania na parkiecie, oprócz sympatyków pożarnictwa i sportu, obserwowała także wójt Gminy Wieprz - Małgorzata Chrapek oraz fundator pucharu, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu - druh Czesław Lachendro i komendant gminny Związku OSP RP w Wieprzu - dh asp. Krzysztof Kobielus, którzy uhonorowali zwycięską drużynę okazałym pucharem.   

 

  

Tekst: JK

Foto: OSP Wieprz

 

 

Ferie zimowe 2015 - akcja "Bezpieczne zimowisko  - otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w styczniu i lutym, w miesiącach w których uczniowie korzystają z ferii zimowych, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, o regułach postępowania w przypadku ich powstania a także sposobach udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- dowódca JRG Wadowice: 33 873-43-98,

- dowódca JRG Andrychów: 33 870-43-50 lub 33 875-65-34.      

 

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

Wspólna kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Państwowej Straży Pożarnej z udziałem mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim - Zbigniewa Bródki pod hasłem "NIE - dla czadu!"


       Aż 20 osób zginęło w pożarach w Święta Bożego Narodzenia 2014 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W kampanię społeczną pod hasłem "NIE - dla czadu!" włączył się mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z Soczi – Zbigniew Bródka.

       O szczegółach kampanii "NIE - dla czadu!" można można przeczytać na stronie internetowej MSW: https://msw.gov.pl/ (film poglądowy: ) natomiast o dodatkowym programie ograniczenia liczby ofiar pożarów pod hasłem "Zgaś ryzyko" na stronie internetowej http://www.zgasryzyko.pl/.

 

 

Tekst: JK

Foto: www.msw.gov.pl

 

 

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga"


       KP PSP w Wadowicach informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego do Ciebie każdy wymaga". Jednym z wielu celów konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomości dotyczącej sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

    Organizatorem konkursu jest Komendant Główny PSP, a współorganizują konkurs  wszyscy wojewodowie poprzez wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

       O wszystkich szczegółach organizacyjnych można przeczytać na stronie internetowej KG PSP: http://www.straz.gov.pl/.

 

 

 

Tekst: JK

Foto: www.kppspradziejow.pl

 

Warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

       W dniu 5.01.2015 roku na obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach przeprowadzono warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gmin Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Mucharz, Lanckorona i Stryszów, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W warsztatach uczestniczyło 29 członków OSP, którzy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu zmian w wytycznych dotyczących ratownictwa medycznego  w ksr-g, zasad dezynfekcji sprzętu stanowiącego wyposażenie zestawu ratowniczego typu R1, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów, sekwencji medycznych działań ratowniczych ze szczególnym uwzglednieniem badania urazowego poszkodowanych oraz zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

       Zajęcia szkoleniowe prowadzone przez strażaków JRG Wadowice pod nadzorem nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego KP PSP Wadowice - asp. Kamila Guguły odbywały się w trzech grupach ćwiczeniowych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz wyposażenia do ratownictwa medycznego medycznego z JRG Wadowice i jednostek OSP. 

 

 

Tekst i foto: JK

 

Wykaz podmiotów świadczących podstawową opiekę medyczną (POZ) w zastępstwie podmiotów, które do dnia 5.01.2015 roku nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

       W dniu 5.01.2015 roku KP PSP Wadowice publikuje, otrzymany za pośrednictwem KW PSP Kraków, wykaz podmiotów świadczących podstawową opiekę medyczną w zastępstwie podmiotów, które do dnia 5.01.2015 roku nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 WYKAZ - kliknij...

 

1.01.2015 roku - rozpoczęcie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania

       KP PSP Wadowice informuje, że od dnia 1.01.2015 roku rusza tzw. Regionalny System Ostrzegania. RSO jest to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiać się będą na ekranach telewizorów na kanałach telewizji regionalnych, a w kolejnych miesiącach także w formie komunikatów sms w telefonach komórkowych.

 

Więcej informacji na temat RSO:

 

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: czytaj więcej...

 

- Małopolski Urząd Wojewódzki: czytaj więcej...

 

 

Tekst: JK

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Nidek, OSP Marcyporęba, OSP Brzezinka i OSP Koziniec Centrum


        W dniach od 29.12.2014 roku do 2.01.2015 roku zespoły inspekcyjne KP PSP Wadowice, w skład ktorych wchodzili mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz, mł. bryg. Wojciech Grzybczyk i st. kpt. Henryk Maciejczyk, przeprowadziły inspekcje gotowości operacyjnej kilku ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego (OSP Nidek, OSP Marcyporęba, OSP Brzezinka i OSP Koziniec Centrum). 

       Po każdorazowym wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków wymienionych OSP, członkowie zespołów inspekcyjnych po sprawdzeniu stanu osobowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach ćwiczebnych akcji ratowniczych. Działania zastępów inspekcjonowanych jednostek OSP polegały na ugaszeniu pozorowanych pożarów wewnętrznych powstałych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonych przez strażaków OSP akcji gaśniczych członkowie zespołów inspekcyjnych obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Końcową częścią wszystkich inspekcji było sporządzenie protokołu ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny przygotowania jednostek do działań ratowniczych - wszystkie kontrolowane jednostki otrzymały oceny pozytywne.

 

Tekst: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum