STOWARZYSZENIE

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

 

               

       Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

       Celem Stowarzyszenia jest:
- szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu  ochrony przeciwpożarowej,
- opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- integracja członków Stowarzyszenia

       Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
       Od 2002 roku SITP wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”. Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
      SITP jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców - wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.
       Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów SITP w 2011 roku na 5-letnią kadencję 15-osobowy Zarząd Główny.
       Prezesem SITP jest Bronisław Skaźnik a sekretarzem generalnym - Zdzisław Kiedio.
       

 

 

Koło Terenowe SITP

przy Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2c

Nr tel. 33 875-64-35 (przewodniczący)

Nr tel. 33 873-43-87 (skarbnik)

 

Skład Zarządu Koła:
kol. Antoni Hutniczak – przewodniczący,
kol. Marek Szydło - sekretarz,

kol. Jerzy Walczak - skarbnik,
kol. Paweł Kwarciak - członek,

kol. Tomasz Kasperek - członek.
 

Główne przedsięwzięcia wadowickiego Koła SITP to:

 

- szkolenie kadr i podmiotów ochrony przeciwpożarowej

 

 

- fachowa informacja oraz doradztwo naukowo-techniczne 

       

 

 

 

       Prenumeratę można zamawiać w redakcji czasopisma, korzystając z poczty elektronicznej, faksu lub przesyłką pocztową. Cena prenumeraty 1 egzemplarza  wynosi 12,50 zł. Prenumerata półroczna - 25 zł,  roczna - 50 zł.
       Wpłaty na prenumeratę należy wnosić na konto: Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa  Delegatura w Poznaniu, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań,  nr konta 59 1090 1362 0000 0001 0120 1354 (z dopiskiem: prenumerata).
Osoby składające zamówienie proszone są o upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu.

Szczegóły na stronie - www.ochronaprzeciwpozarowa.pl        

 

- możliwość poznawania technik oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

 

- pozasłużbowa integracja środowiska pożarniczego 

 

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności

wadowickiego Koła SITP

kliknij...