2012 rok

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SITP przy KP PSP w Wadowicach

 

       W dniu 5 listopada 2012 roku w sali restauracji "Graniczna" w Wadowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wadowickiego Koła SITP.

       Po powitaniu wszystkich przybyłych osób, przewodniczący Koła – Jerzy Walczak dokonał oficjalnego otwarcia zebrania oraz przedstawił porządek obrad. Po dopełnieniu formalności statutowych czyli wyborze przewodniczącego i sekretarza zebrania, sprawdzeniu frekwencji (odnotowano kworum - obecnych 21 spośród 24 członków Koła), stwierdzeniu  ważności zebrania i prawomocności jego uchwał, wyborze komisji uchwał i wniosków, przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w latach 2007-2012 oraz plan działalności na nową kadencję w latach 2012-2017 a następnie skarbnik - Antoni Hutniczak zapoznał członków ze stanem środków finansowych Koła.

       W dalszej części zebrania, po wysłuchaniu przez uczestników posiedzenia wszystkich propozycji odnoszących się do planów działania koła w następnych latach, przystąpiono do przegłosowania udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium, przegłosowano także skład osobowy Zarządu Koła na kolejną kadencję, a ten po odbyciu w przerwie obrad swojego pierwszego posiedzenia ukonstytuował się w następujący sposób:

1. Przewodniczący - kol. Krzysztof Cieciak.
2. Sekretarz - kol. Jerzy Walczak.

3. Skarbnik - kol. Antoni Hutniczak.
4. Członek - kol. Paweł Kwarciak.

 

       W czasie zebrania przyjęto plan działania wadowickiego Koła SITP na 2013 rok, w którym przyjęto do realizacji m.in. następujące zadania:

I.       - zorganizowanie co najmniej 1 zebrania ogólnego członków oraz 4 posiedzeń Zarządu Koła,

3.  - wydanie i kolportaż w środowisku własnego Kalendarza Strażackiego SITP na 2014 rok, 

II.      - popularyzacja wiedzy pożarniczej i osiągnięć naukowo-technicznych pożarnictwa wśród członków Koła,

 -k     - kontynuowanie sprawdzonych form popularyzacji wiedzy i techniki pożarniczej poprzez grupowe wyjazdy na targi sprzętu i ochrony przeciwpożarowej („EDURA” w Kielcach, „MILITARIA PL” w Kielcach), 

         - zorganizowanie seminarium naukowo-technicznego dla uczestników procesów inwestycyjnych – projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru i pracowników UM/UG prowadzących sprawy inwestycji i budownictwa,

- zorganizowanie szkoleń dla członków SITP z zakresu nowych przepisów  p-poż. i Polskich Norm oraz nowoczesnych zabezpieczeń p-poż.,

­    - zapewnienie udziału i pomocy członków Koła w realizacji akcji profilaktyczno-informacyjnych realizowanych przez KP PSP („NIE dla czadu”, „Bezpieczny Dom”, konkursy plastyczne, itp.),

     - przeprowadzenie szkolenia otwartego dla członków Koła SITP i strażaków pełniących funkcje dowódcze z zakresu nowych przepisów p-poż. i Polskich Norm,

- zapewnienie reprezentacji Koła w szkoleniach, konferencjach i sympozjach zewnętrznych, w tym zwłaszcza organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SITP w Krakowie,

- kolportaż wśród członków SITP materiałów informacyjnych z życia SITP i z zakresu ochrony p-poż., w tym kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa”,

- publikacje w prasie fachowej interesujących doświadczeń oraz  poglądów członków Koła SITP, 

- zorganizowanie co najmniej dwóch plenerowych imprez towarzysko-integracyjnych dla członków SITP, ich rodzin i osób towarzyszących (balu karnawałowego SITP, pikniku rodzinnego „Pożegnanie wakacji”),   - zorganizowanie krajowej lub zagranicznej wycieczki turystycznej członków SITP z osobami najbliższymi,

- zapewnienie udziału przedstawicieli Koła w imprezach integracyjnych organizowanych przez Zarząd Oddziału Małopolskiego i inne Koła terenowe Stowarzyszenia.

   

Tekst (na podstawie dokumentacji zebrania): JK


                 

2008 rok  

 

Seminarium szkoleniowe pn. "Współczesne standardy bezpieczeństwa pożarowego w zakładach branży obuwniczej i meblarskiej"


       Zarząd Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wspólnie z Burmistrzem Miasta Kalwaria Zebrzydowska, zorganizował w dniu 24 kwietnia 2008 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Broniewskiego 3 seminarium szkoleniowe na temat „Współczesne standardy bezpieczeństwa pożarowego w zakładach branży obuwniczej i meblarskiej. Patronat honorowy nad szkoleniem objęli: Starosta Wadowicki, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach i Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP. Seminarium objęło cykl wykładów z zakresu podstawowych wymagań ochrony przeciw-pożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych i charakteryzujących się dużym zagrożeniem pożarowym branż produkcyjno-usługowych, których bazą są materiały palne, a także profesjonalną prezentację wyrobów służących nowoczesnym zabezpieczeniom przeciwpożarowym przez ich producentów i przedstawicieli handlowych. Udziału w semi-narium wzięło 110 właścicieli i zarządców zakładów, którym we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach zapewniono uzyskanie pełnoprawnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu ochrony p-poż., a także wydrukowane specjalnie na tą okazję materiały z referatami merytorycznymi i pełną ofertą seminarium. Prezentacje z zakresu technicznych zabezpieczeń p-poż. przedstawiło siedem firm specjalistycznych, które wystawiły też stoiska z ekspozycją swych wyrobów i usług.